Østre Agder krisesenter 40 år

8. mars 1981 åpnet Krisesenteret i Arendal kommune som et tilbud hvor man kunne ringe krisetelefonen natt til lørdag og søndag. Krisesenteret ble i begynnelsen drevet på frivillig basis av kvinner som ville stille opp og hjelpe andre kvinner. Tilbudet ble utvidet til flere telefonvakter i uken og overnattinger for de som trengte det aller mest.

I dag er krisesentertilbudet en lovfestet kommunal tjeneste som hjelper både kvinner, barn og menn. Tilbudet har også kennelmulighet for dyr. Krisesenteret kan gi beskyttelse og trygghet, råd og veiledning til personer som er utsatt for vold eller overgrep fra noen de har et nært forhold til. Hjelp til å forebygge og avverge trusler og vold er også en viktig del av krisesentertilbudet. Krisesenteret har et botilbud til personer som trenger akutt beskyttelse. Tjenesten har lavterskel og er gratis og oppfølgingen er individuell og har full taushetsplikt! Bistand til reetablering av voldsutsatte.

Pågangen til krisesentrene er lavere enn før. Det er viktig å understreke at volden ikke er redusert! Det er større åpenhet rundt vold og trusler i dag. Mange tjenester har stort fokus på dette og aktuelle blir eventuelt fanget opp tidligere.

Viktig å ha noen å prate med:

Østre Agder krisesenter har åpen døgntelefon og personer som opplever utfordringer i nære relasjoner knyttet til sikkerhet, må ta kontakt! Det kan være viktig å ha noen å snakke med, sier enhetsleder Turid Holst-Pedersen. 

Ring: 370 13 280!

Husk også: MELDEPLIKT

Du har en selvstendig plikt til å melde fra til barnevernet ved mistanke om vold.

AVVERGEPLIKT:

Alle har en personlig plikt til å anmelde eller på

annen måte avverge og hindre straffbare forhold.

Avvergeplikten (§ 196) inntrer ved straffbare forhold og er et

personlig ansvar, uten hensyn til taushetsplikten.

Mer info på www.arendal.kommune.no/vold