Vekst i Arendal – 2021 byr på store planer og utvikling for Arendal

Hvordan jobber egentlig kommunen for å tilrettelegge for vekst i forbindelse med batterifabrikken og næringslivet?

I desember 2020 ble det klart at Morrow Batteries ønsker å etablere sin planlagte batterifabrikk i Arendal. Fabrikken vil bety mye for Arendal og regionen rundt både når det gjelder arbeidsplasser, boligtilbud og næringsliv.

Bystyret legger til rette for utvikling og vekst gjennom å vedta strategier og planer. Det er ikke vedtatt en egen plan for vekst, men en rekke planer utfyller hverandre for å sikre en bærekraftig utvikling av Arendal.

Her presenterer vi en oversikt over de viktigste planene kommunen har for å skape vekst:

Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for kommunens andre planer og aktiviteter. Du finner mer informasjon her.

Som følge av etableringen av batterifabrikken skal kommuneplanens samfunnsdel suppleres med en kommuneplanmelding som tar høyde for nye forutsetninger for vekst og utvikling.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel i Arendal er i gang og vil ta høyde for nye behov som følge av batterifabrikketableringen.

Kommuneplanens samfunns- og arealdel

Planstrategi

Kommunens planstrategi beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hvilke kommunale planoppgaver det sittende bystyret vil prioritere i perioden. Arendal kommunes planstrategi ble vedtatt i november 2020.

Planstrategi for Arendal kommune 2020-2023

Næringspolitisk handlingsplan og næringsarealstrategi

Næringspolitisk handlingsplan 2017-2023 er utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Planen skal bidra til at kommunen styrker sin attraktivitet for næringslivet og  tenker regionalt i næringarbeidet. Planen legger FNs bærekraftsmål til grunn og har en bred tilnærming til næringsutvikling.

Næringspolitisk handlingsplan 2017-2023

Næringsarealstrategien 2017 – 2030

Handlings- og økonomiplan

Handlingsprogram og budsjett er den årlige oppfølging av kommuneplanen. Handlingsprogrammet har et fire-års perspektiv, og vedtas i november hvert år. Budsjettet for det kommende året er en del av behandlingen av handlingsprogrammet.

Handlings- og økonomiplan

Andre viktige planer og strategier under arbeid som har betydning for vekst i Arendal:

Arbeid med flere planer og strategier er i oppstartsfasen.

  • Reiselivsstrategi
  • Boligstrategi
  • Byutviklingsplan

Tilretteleggingsprosjekter for batterifabrikken

I forbindelse med etableringen av batterifabrikken i Eyde energipark opprettes det en rekke prosjekter og planprosesser i kommunen.

Oversikt over prosjekter og reguleringsplaner knyttet til Eyde energipark