Deltar i veiledning i kulturskoleutvikling

Arendal kulturskole skal delta i veiledning i kulturskoleutvikling. Den 13. februar 2023 signerte Det var ordfører, Robert C. Nordli, enhetsleder kultur, Linda Sætra og rektor for kulturskolen i Arendal, Martha M. Hansen på en avtale om å delta i Norsk kulturskoleråds veiledningsprogram for perioden 2023-2024.

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til å drive utviklingsarbeid ut fra kjente behov, egenvurdering og analyse. Dette utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid gjennom dannelse av profesjonelle læringsfelleskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.


Foto: Unni Stabell-Hansen

På bildet ser vi kommunegruppa som deltar i lokale og nasjonale samlinger og som var til stede ved signeringen. Fra venstre lærer Kirsti Kobbeltvedt, leder i komité for samfunnsutvikling Vanja Grut, enhetsleder kultur Linda Sætra, ordfører Robert Cornels Nordli, rektor Martha M. Hansen, veileder Lisbeth Wathne Svinø og lærer Marte Johanne Ekhougen.