Informasjon og folkemøter om Eyde energipark  

Denne høsten har det vært flere folkemøter i forbindelse med etableringen av batterifabrikken og Eyde energipark. Flere prosesser går parallelt og vi tar en liten oppsummering på hva som har skjedd og viktige datoer fremover.  

Kraftlinje fra Bøylestad til Eyde energipark

19. oktober inviterte Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), Agder Energi Nett og Morrow Batteries til folkemøte om kraftlinjene fra Bøylestad til Eyde energipark. Rundt 70 personer møtte opp på Clarion Tyholmen hotell hvor NVE og Agder Energi Nett fortalte om konsesjonssøknaden og prosessen. Folkemøtet gjaldt både transformator- og koblingsstasjonene på Bøylestad og Eyde Energipark, og de ca 10 km lange kraftlinjene. Traseen som er foreslått ligger parallelt med dagens høyspentlinje, og ikke i uberørt natur, som tidligere var vurdert. Flere interessenter tok ordet og la frem sine synspunkter. Her kom det opp hensyn til natur og behov for å være føre-var. Skogeiernes Kraftlinjeutvalg, som representerer 24 grunneiere, ba om at det tas med fremtidsscenarioer med flere større aktører på Eyde energipark. De ønsket primært å ha en kraftigere linje i regi av Statnett, enn å måtte bygge ut flere linjer parallelt i fremtiden. Arendal Skogeierlag hadde spørsmål om leieavtale i stedet for engangsutbetaling for de berørte grunneierne. I slike saker benyttes reglene i Energiloven, hvor kompensasjon utregnes. Loven gjør det kun mulig med engangsutbetaling, ifølge NVE.  

Høringsfrist på konsesjonssøknadene er 11. november 2022. Mer informasjon finner du på NVEs nettside 

Informasjonsmøte med Morrow Batteries 

24. oktober holdt Arendal kommune et digitalt folkemøte med Morrow Batteries for å informere innbyggere om alt som skjer med og rundt den nye batterifabrikken. Grunnsteinen for Fabrikk 1 er lagt ned og byggingen har startet på tomten, nyansatte ankommer Arendal ukentlig og teknologien utvikles.   

På folkemøtet kunne Håkon Tanem, fungerende administrerende direktør i Morrow Batteries, fortelle om utviklingen av teknologien og Morrow Batteries fortrinn på det europeiske markedet. Bjørn Rustad, direktør for konstruksjon og infrastruktur, snakket om selve byggeprosessen av batterifabrikken og viste bilder fra tomten på Eyde energipark. I tillegg hadde Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune, et innlegg om ringvirkningene i samfunnet og mulighetene dette kan gi Arendal kommune. Etter presentasjonene kom det flere spørsmål til Morrow Batteries og Arendal kommune. Mange lurte på både hvor mange som vil bli ansatt og hvordan kommunen jobber. I tillegg kom det spørsmål rundt de nye reguleringsplanene og konsekvenser for innbyggere i kommunen. Hele møtet ligger digitalt og kan sees her

Ny vei fra Heftingsdalen til Neskilen

31. oktober var det duket for enda et folkemøte. Denne gangen i bystyresalen på Rådhuset. Arendal kommune og Agder fylkeskommune ville informere om den nye veien fra Heftingsdalen til Neskilen. Veien vil hovedsakelig være for tungtransport fra Arendal havn til Eyde energipark, slik at det eksisterende veinettet ikke blir overbelastet, men vil også være åpen for alminnelig trafikk.

Agder fylkeskommune presenterte silingsrapporten, en rapport som analyserer fordeler og ulemper med de ulike alternative traseene. I tillegg fortalte Arendal kommune om bakgrunnen og behovet for veien, og hvordan innbyggerne og grunneierne kan gi innspill i prosessen. Etter presentasjonene kom det flere spørsmål og vi hadde gode diskusjoner med de oppmøtte.

Prosjektet om den nye veien har en egen storymap-side hvor du finner mer informasjon.

Fristen for å gi innspill er 15. november. Innspill til silingsrapporten sendes til postmottak@agderfk.no, og merkes 22/20114.