Batteristrategien lansert, Arendal nevnt som pilotkommune for vekst

Stiller med kapital

Næringsminister Jan Christian Vestre har lansert 10 grep for bærekraftige industrietableringer i batteriverdikjeden gjennom Norges batteristrategi, samt et utfyllende kunnskapsgrunnlag. Strategien tar for seg områder som areal, kapital, offentlige prosesser og kommunalt vertskap.

Næringsministeren la frem strategien hos Freyr Battery i Mo industripark. Samtidig som strategien ble lagt frem, kunne Freyr og Næringsministeren lansere at staten støtter byggingen av Freyr sin gigfabrikk «Giga Artic» med 4 milliarder kroner i lån og garantier gjennom EKSFIN (Eksportfinansiering Norge).

10 grep

Batteristrategien peker på 10 grep for å bærekraftig industrialisering i batteriverdikjeden

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

Pilotkommune for vekst

Arendal nevnes spesifikt i grep 9, der regjeringen skal støtte opp under pilot-kommuner for vekst. Strategien peker på at i kommuner som Arendal og Mo i Rana er det forventet en betydelig befolkningsvekst, behov for boliger, og veier. Regjeringen vil ifølge strategien invitere til en videre dialog med kommunene og legge til rette for erfaringsutveksling vertskommunene imellom.

Strategien peker også på at pilotkommuner som Arendal står foran ukjent farvann.

Vertskommuner må ifølge strategien planlegge, tilrettelegge og investere ofte flere år før et industriprosjekt er lønnsomt, og dette har kommunene begrensede ressurser til å håndtere.

Les hele strategien her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norges-batteristrategi/id2921424/