Hva skal være hvor?

Arendal kommune planlegger kommunens arealer

Arendal kommune skal tilrettelegge for store næringsområder i tilknytning til batteriverdikjeden og den nye industriparken Eyde Material Park. Her vil det komme bedrifter som trenger nærhet til batterifabrikken, og med det nye familier som trenger steder og bo. Men hvordan tilrettelegger Arendal kommune arealer til nye bedrifter og familier? Svaret ligger i Kommuneplanens arealdel.

Hovedsakelig er det to store prosesser som nå foregår parallelt i Arendal Kommune; kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner av nye næringsarealer. Denne artikkelen fokuserer på Kommuneplanens arealdel. Senere vil vi publisere en artikkel om de forskjellige reguleringsplanene. Abonner her på Arendalsfolk for å få epostvarsel om nye saker på Arendalsfolk.no

Men hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanen består av en arealdel og en samfunnsdel. Arealplanen er en langsiktig, overordnet plan for hele kommunens arealbruk. Plankartene og bestemmelsene her er juridisk bindende, og styrer arealutvikling og vern. Nå er det satt i gang en revisjonsprosess av denne planen for å få en avklaring av arealbruk knyttet til næringsområder og ringvirkninger for batterifabrikkens etablering. Planen skal også revideres i 2023.

Se alt i kommunens kartløsning

Til kommuneplanens arealdel kom det inn 116 innspill, inkludert nesten 4000 dekar næringsareal ved batterifabrikken.  I kommunens kartløsning kan du se alle innspillene som er kommet inn. Her må du kun gå til denne nettsiden, og trykke på boksene Kommuneplaninnspill og kommuneplaninnspill 2022 (se bildet under). I kartløsningen er lilla områder innspill til næringsarealer, mens gule er innspill til boligområder.

Merk at områdene er spilt inn, og ikke vedtatte planer. Hvordan arealene ser ut til slutt vil avhenge av arealplanen og evt reguleringsplaner.

Her kan du og se hvilke innspill som skal konsekvensutredes nå, disse har en grønn kantlinje. Innspill som skal vurderes i neste revisjon, har fått gul kantlinje, og de som vurderes å ikke være i tråd med ønsket arealpolitikk har fått rød kantlinje.

Det er 34 innspill som nå skal konsekvensutredes og legges ut til høring/offentlig ettersyn i bystyremøtet i juni. Høringsperiode blir fra juni frem til tidlig september 2022. Det er en målsetting at kommuneplanen blir vedtatt i løpet av høsten.

Planavdelingen er nå i full gang med å vurdere og konsekvensutrede innspillene. De ser også på ringvirkningene av batterifabrikken og behovene for bolig og næring de neste årene. I tillegg jobber de med metodikk for arealregnskap.

På kommunens hjemmeside kan du lese mer om kommuneplanprosessen: www.arendal.kommune.no/revisjonarealdel.