«God i norsk?»

Denne uken feiret ansatte i Arendal kommune en ny digital veileder utviklet av kommunens egne ansatte. Veilederen har et særlig fokus på språkkrav i forbindelse med rekruttering.

Arendal kommune ble sertifisert som Likestilt arbeidslivkommune i høst, og man er stadig «på hugget» for å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse på feltet. Denne uken feiret vi ferdigstillingen av en Veileder ved rekruttering, med et særlig fokus på språkkrav. Produksjonen av veilederen er muliggjort gjennom midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og den er allerede delt videre i det nasjonale nettverket Likestilt arbeidsliv.

Det er HR-avdelingen/stab organisasjon i Arendal kommune som står bak veilederen, som er utarbeidet i samarbeid med pedagogisk personell ved Arendal voksenopplæring. – Det har vært et utrolig spennende arbeid på tvers av enheter, sier Ella Pedersen som er prosjektleder for sertifiseringen i Arendal i samarbeid med Ola Sigmundstad. Siglin Solbakken som også har vært sentral i arbeidet, forteller om tydelig økt bevissthet rundt språkkrav i forbindelse med nyansettelser. Ordene «god i norsk» som ofte dukker opp i utlysningstekster har fått nytt innhold for oss, fortsetter hun. Hun forteller om samtaler der man nå diskuterer ferdigheter innenfor språk. Hva vil det si å være «god i norsk» i akkurat denne stillingen? Er dette en stilling som krever akademisk språknivå innfor både lesing, skriving og muntlige ferdigheter? Og visste du at det å sette for høye eller urimelige krav i en stillingsannonse kan være diskriminerende?

Ved Arendal voksenopplæring er det pedagog Magnar Selstø som har vært en av de sentrale kreftene, sammen med leder for Norskavdelingen Siv Blanco og samfunnskontakt Hilde Mjøs. De gleder seg over at kunnskap som Arendal voksenopplæring innehar kommer til nytte for andre ansatte i kommunen, og at arbeidet kan bidra til et mer mangfoldig arbeidsliv i Arendal kommune.

Veilederen ligger tilgjengelig på Arendal kommune sine intranettsider, og den er utarbeidet med innspill fra ansatte i kommunen gjennom en workshop. Her fikk de også innføring i språknivå basert på det felles Europeiske rammeverket for språk. Videre samarbeidet man så om et webinar om norskkrav i annonser, som det har kommet svært gode tilbakemeldinger på. Som ledd i å styrke kompetanse på feltet, skal alle ansatte i kommunen med ansettelsesmyndighet gjennomgå et e-læringskurs i mangfoldsrekruttering.

Kommunalsjef Karl Mork er svært stolt over at Arendal kommune er blitt en Likestilt arbeidslivkommune og gleder seg over at flere kommuner i fylket kommer etter. Han fremhevet også betydningen av å dele kunnskap på tvers av enheter. Vara-ordfører Terje Eiken oppfordret til deling av veilederen til øvrige sektorer i kommunen. På feiringen deltok et bredt spekter av ansatte i Arendal kommune som er arbeidsgruppa for Likestilt arbeidsliv i vår kommune. Alle har et felles mål om et systematisk og strategisk arbeid for å fremme likestilling, hindre diskriminering og skape mangfold. Det er det absolutt verdt å feire!

Kort informasjon om Likestilt arbeidsliv :

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning utviklet av Agder fylkeskommune for private og offentlige virksomheter som ønsket å jobbe systematisk og målrettet med mangfold og likestilling. Sertifiseringsordning har:

  • 7 innsatsområder (Forankring, Inkluderende arbeidsmiljø, Rekruttering og karriere, Tilrettelegging, Heltidskultur, Livsfase og Likelønn)
  • en helhetlig tilnærming til likestilling som dekker alle diskrimineringsgrunnlagene – ikke bare kjønn.
  • en prosessuell tilnærming til mangfold- og likestillingsarbeid gjennom kartlegging, kompetanseheving, tiltaksutvikling og andre langsiktige strategier

Ordningen er lagt merke til også utenfor egne fylkesgrenser, og står oppført på statsbudsjettet i 2022.