I fremtiden skal onboarding tilpasses!

I fellesskap med strategiske samarbeidspartnere på Agder, er studenter ved Arendal voksenopplæring involvert i utviklingen av et nytt digitalt onboardingsverktøy. Verkøyet skal kunne brukes i forbindelse med opplæring og inkludering av alle nye arbeidstakere, men særlig fungere som en veileder til hvordan arbeidsgivere kan ta imot og ivareta innvandrere med høy kompetanse.

Bak prosjektet står Agder fylkeskommune gjennom sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, med samarbeidspartnere KS Agder, Karrieresenteret, Næringsalliansen i Agder, NAV, LO Agder, UiA og andre aktører i virkemiddelapparatet. Sammen setter partene et mangfoldsblikk på Agder med fokus på; kompetanse og medvirkning, rekruttering, onboarding, veiledning og karriereutvikling. Forskning viser at god onboarding av ansatte er sentralt for vellykket inkludering på arbeidsplassen, og det er nettopp det samarbeidspartnerne vil gjøre noe med.

Patricia Hartmann leder arbeidet med Likestilt arbeidsliv i Agder fylkeskommune, og er initiativtager for onboardingsprosjektet som er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hun er opptatt av at onboardingen for den enkelte ikke skal være lik, men individorientert og multikulturelt tilpasset.

– Mangfold er en samfunnsnorm som er sentral for et demokratisk velferdssamfunn. Vi skal lære oss å respektere at andre prioriterer annerledes enn oss selv og har andre verdier, tradisjoner og erfaringer enn oss selv. Dette må skje i arbeidslivet på lik linje som i samfunnslivet, sier Patricia. Lena Halvorsen som er rektor ved Arendal voksenopplæring gleder seg over at dyktige studenter ved skolen bidrar inn i det viktige arbeidet. Fra skolens side er det samfunnskontakt Hilde Mjøs og lærerkollega Annette Kirkedam som holder i samarbeidet.

Studentene fra Arendal voksenopplæring som deltar i prosjektet har alle høyere utdannelse fra hjemlandet, og både nåværende og tidligere studenter har tidligere blitt intervjuet om erfaringer i møte med norsk arbeidsliv. I forbindelse med onboardingsarbeidet møtte de representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, Næringsalliansen i Agder, KS Agder, LO Agder, NAV, UiA og Agder fylkeskommune i en workshop i Kunnskapshavna denne uka.

Målet med workshopen var å få presentert en tidlig prototype av onboardingsverktøyet, og å komme med innspill. Tanken er at man som arbeidstaker i forbindelse med en ansettelse mottar en link knyttet til et program. I programmet vil man kunne svare på ulike spørsmål som til slutt vil danne en profil av den enkelte nyansatte. Profilen vil fortelle litt om både faglig kompetanse, egenskaper og interesser som den nyansatte har lyst til å dele med arbeidsplassen de skal begynne ved. Slik legger man til rette for at fremtidige kollegaer kan bli bedre kjent med dem som kommer som ny i en jobb, og at man som arbeidsgiver kan legge til rette for en god start i ny jobb, med en skreddersydd tiltakspakke Onboardingsverktøyet skal være tilknyttet et mentorprogram, og denne tilnærmingen skal dekke arbeidsgivers behov for å imøtekomme nyansattes-og organisasjonens behov for å innlemme nyansatte i arbeidsmiljøet.

Det ble en svært inspirerende workshop, med mange gode samtaler på tvers av kulturer, sektorer og forvaltningsnivå, hvor det også kom opp mange nyttige innspill. Er det en pluss å kryss av i appen at man er ambisiøs eller kan man virke for «på»? Er det bedre å definere seg som resultatorientert fremfor ambisiøs? Er det klokt å krysse av at man gjerne vil bli bedre i norsk på arbeidsplassen, eller vil arbeidsgiver tenke at man ikke er «god nok» i norsk? Hvem skal motta informasjonen man deler? Er det greit å spørre om familiebakgrunn? Hva med bildeprofilene? Foto eller figur? Hvor kommer du «egentlig» fra? Burde også den nyansatte få tilgang til tilsvarende profiler til dem de skal jobbe sammen med? Og hvilke faktorer er avgjørende når man snakker om god mangfoldsledelse?

Kamachi Ruthramurthi er student ved Arendal voksenopplæring. Hun gleder seg over onboardingsverktøyet som skal møte henne selv og andre innvandrere når de kommer ut i arbeidslivet. Flere av studentene snakket om hvor viktig det var å få lov til å bidra også som ny i Norge, og ikke minst møte folk som aktivt jobber for å øke mangfoldet i arbeidslivet i Norge. Det er ingen tvil om at workshopen både var nyttig, inspirerende og viktig for alle parter i den videre utviklingen av verktøyet, og flere av partnerne i prosjektet ble tydelig imponert over både utdannelsesbakgrunn og språknivå hos studentene ved Arendal voksenopplæring.

Vi gleder oss til onboardingsverktøyet skal spres ut i de ulike kommunene i Norge i alle de tre sektorene, og bidra til gode og inkluderende møter med arbeidslivet i Norge. Sammen kan vi bidra til større bevissthet om etnisk mangfold i arbeidslivet, og sørge for at en økt andel høyt kvalifiserte innvandrere får bruke sin kompetanse gjennom aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning utviklet av Agder fylkeskommune for private og offentlige virksomheter som ønsket å jobbe systematisk og målrettet med mangfold og likestilling. Sertifiseringsordning har:

  • 7 innsatsområder (Forankring, Inkluderende arbeidsmiljø, Rekruttering og karriere, Tilrettelegging, Heltidskultur, Livsfase og Likelønn)
  • en helhetlig tilnærming til likestilling som dekker alle diskrimineringsgrunnlagene – ikke bare kjønn
  • en prosessuell tilnærming til mangfold- og likestillingsarbeid gjennom kartlegging, kompetanseheving, tiltaksutvikling og andre langsiktige strategier

Ordningen er lagt merke til også utenfor egne fylkesgrenser, og står oppført på statsbudsjettet i 2022. Arendal kommune er nylig sertifisert gjennom ordningen.