Dagsturhytta skal bygges i bymarka

Den nye hytta skal plasseres ved Saltrødtjenn. Det kom inn mange forslag fra innbyggene, og arbeidsgruppa har ut fra kriteriene sett at dette er den beste plasseringen. Hytten vil oppføres i 2023 som en del av byjubileet.

Det er bystyret som har bestemt at kommunen skal være med i prosjektet Dagsturhytta Agder, hvor målet er å bidra til mer friluftsliv. Hytten skal plasseres et sted som er enkelt å komme til, både sommer og vinter. Det skal også være et område som er bynært. Ut fra dette er området ved Saltrødtjenn ideelt. Det er mulig å parkere ved Alvika, og der fra kan man gå med barnevogn og rullestol til dagsturshytta. For de som ønsker en lengre tur inn til hytta, er det mulig å gå inn i løypenettet fra flere kanter.

Området rundt Saltrødtjenn er solrikt og et fint sted å være. Det er areal nok til å kunne gjøre dette til et fint uteområde med ulike aktiviteter. På vinteren vil det også bli mulig å gå på skøyter på isen. Turvei og skiløype i Bymarka går rett forbi, så området kan fint brukes hele året.

Klar til 2023

Planen er at Dagsturhytta skal oppføres i løpet av 2023 som en del av byjubileet. Før hytta kan bygges så må den byggesøkes og aktuelt tomteareal må overdras til kommunen. Arendal eiendom er i gang med dette som en del av arbeidet knyttet til Bymarka. Hvor lang tid det tar er usikkert, men avtalen er at kommunen kan benytte arealet så snart avtalen er signert.

Innbyggerne kom med forslag til plasseringen

Det har vært mulig for innbyggerne å komme med innspill til plassering av Dagsturhytta direkte i kommunens kartløsning i to omganger høsten 2021. Til sammen er det kommet inn 34 innspill på 22 ulike lokasjoner. Den lokasjonen som ble foreslått flest ganger var i Bymarka.

Fotograf: Feste Sør

FAKTA:

Formålet med prosjekt Dagsturhytta er primært å bidra til mer friluftsliv, mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse for befolkningen (for alle). Dette samsvarer med flere av satsingene i kommuneplanen og bygger opp om bærekraftsmålene «God helse», «Mindre ulikhet» og «Bærekraftige byer og samfunn».

Arbeidsgruppe har vært:

Kristin Fløystad fra Planavdelingen, Jann B. Nilsen og Anne Lise Halvorsen fra Kulturenheten. I tillegg har Geir Henning Vågsnes fra Friluftsrådet Sør vært diskusjonspartner. Mette Katla Austad   fra Geodata har hatt ansvar for kartløsningen og digitale innspill fra innbyggerne. Kommunikasjonsavdelingen har tatt ansvar for informasjon på kommunens hjemmeside og sosiale media.

Byggekostnader:

Nettoutgift til Arendal kommune er budsjettert med kr 300.000 og ble vedtatt av Bystyret i forbindelse med handlingsplanen for 2023. Hytta har en kostnad på brutto kr 1 mill. I tillegg kommer tomtekostnader og evt andre tilretteleggingskostnader. Finansiering for øvrig er spillemidler, mva og tilskudd fra fylkeskommunen og SR-bank. Det er her ikke budsjettert med toalett.

Tomtekostnader kan være et usikkerhetsmoment. Om standardløsning for fundamentering av hytta kan brukes, blir først avklart når tomt er valgt og snøen er borte, slik at en kan få gjort en terrengvurdering. I budsjett og avsatt kommunal egenandel, skal det være tatt høyde for denne usikkerheten, etter anbefaling gitt i prosjektet.

Muligheter for toalett:

Mulighet for toalett vil bli lagt inn som opsjon i anbudet. Pris vil først foreligge etter anbudsrunden i mai. Det blir muligheter for to typer toalett – et lite og et større med universell utforming. Fylkeskommunen antyder et beløp på opp mot kr 250.000 for det store. Om Arendal kommune ønsker dette, så må det fremmes i investeringsbudsjettet for 2023. Vi ser at det krever mer midler enn det som til nå er avsatt.

Les mer på nettsiden.