Likestilt arbeidsliv

Prosjektgruppa som har jobbet sammen frem mot sertifiseringen møte sertifisøren Karin Hovde fra Likestillingssenteret KUN. Fra venstre: Hovedtillitsvalgt Nina Cecilie Sommerseth, hovedverneombud Erik Ose, sertifisør Karin Hovde fra Likestillingssenteret KUN, Borghild Aasbø Aalvik stab oppvekst, master student Madelen Wiliksen, Ella Pedersen stab HR, Hovedtillitsvalgt Torill Paulsen, Tone Merete Worren stab helse, Lena Halvorsen rektor Arendal Volsenopplæring, Frank Gauslå repr. tekniske tjenester(på teams). Ikke på bilde: Ola Sigmundstad stab HR og Hilde Mjøs Arendal Voksenopplæring

Arendal kommune er blitt sertifisert i likestilt arbeidsliv. Den offisielle seremonien var 24. november i Kristiansand. Arendal kommune er den fjerde kommunen i Agder som blir sertifisert.   

– Det ligger mye arbeid bak denne sertifiseringen, og vi skal jobbe videre med dette fremover. Det aller viktigste videre er å sørge for at ord blir gjort om til konkret handling. Hvert 2. år skal vi resertifiseres, og vi ser at denne typen ordning er et bra redskap for å opprettholde innsatsen på det som er et viktig område for kommunen som arbeidsgiver, sier Karl Mork, kommunalsjef for organisasjon.

Forankret i organisasjonen

Sertifiseringsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen). Det er en smart, lønnsom, relevant og motiverende sertifiseringsordning som skal sørge for likeverdig behandling, like rettigheter og likeverdige muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Formålet med sertifiseringsordningen er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å drive en aktiv og systematisk innsats for mangfold, inkludering og likestilling. På den måten kan utenforskap og diskriminering i egen organisasjon unngås, i tillegg til at dette arbeidet er en god rettesnor for å kunne oppfylle myndighetenes krav i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Tverfaglig prosjektgruppe

I Arendal har en prosjektgruppe, det siste året, jobbet med å forberede til sertifiseringen, i første omgang på innsatsområdene Rekruttering, Forankring, Livsfase og Heltidskultur. Gruppen har bestått av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, et utvalg av ulike ansatte og administrasjon.

Prosjektgruppen er klar over at det først nå i tiden fremover at den store jobben med å implementere Likestilt arbeidsliv blant alle de 3 300 ansatte for alvor starter. Alle ansatte, også politikerne, skal etter hvert få kunnskap og forståelse for hvordan dette får betydning i arbeidshverdagen. 
Likestilt arbeidsliv, som organiseres av Agder Fylkeskommune, tilbyr verktøyene og oppfølgingen vi trenger for å lykkes, i tillegg til et sertifiseringsbevis på at Arendal kommune tar sosial bærekraft på alvor, sa en stolt ordfører, Robert Cornels Nordli, da han deltok på seremonien. 

Ordfører Robert Cornels Nordli, Fylkesordfører Arne Thomassen, Kommunalsjef Karl Mork, Ola Sigmundstad HR, Tone Merete Worren stab helse, hovedtillitsvalgt Nina Cecilie Sommerseth og Ella Pedersen HR. 
   

Hva er mangfold?

Mangfold handler om mennesklige forskjeller – store og små. Dette kan være alder, nasjonalitet, funksjonsforskjeller, personlighet, verdier, utdanning, seksuell legning eller livserfaring.

I denne sertifiseringsordningen sees mangfold som en styrke.

Satsingsområdene

  • Forankring – likestillings- og mangfolds arbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.
  • Rekruttering – vi legger til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet. 
  • Heltid – vi arbeider for heltidskultur. 
  • Livsfase – vi legger til rette for likestilt foreldreskap og ønsker å lage fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser. 
  • Inkluderende arbeidsmiljø – vi jobber for å forebygge og hindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering. 
  • Tilrettelegging – vi har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet. 
  • Likelønn – lik lønn for likt arbeid av lik verdi. 

Hvorfor er vi sertifisert?

Det er vedtatt i arbeidsgiverstrategien at vi skal ha fokus og legge til rette for likestilling, inkludering og mangfold. Vi skal være en trygg og meningsfull arbeidsplass for alle hvor medarbeidere har respekt for hverandre og verdsetter kollegaene sine. 

Å jobbe systematisk med likestilling, inkludering og mangfold er også et lovkrav. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) med tilhørende årlig aktivitets- og redegjørelsesplikt. 

Hva er likestilt arbeidsliv?

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe systematisk og strategisk for å fremme likestilling, hindre diskriminering og skape mangfold. Arendal kommune ble sertifisert 16. november 2021 på områdene forankring, rekruttering, heltid og livsfase.