Kan Jaktekaia bli byens fineste plass?

Byrommet mellom den eldre fine bygningsmassen mellom Kløckers hus og sjøen er et unikt flott område, med Trefoldighetskirkens spir kneisende over bygninger og mellomrom og gløtt til Pollen. Nå er området preget av et asfaltert og ødslig bygolv, med stort forbedringspotensial. Det skal omreguleres fra parkeringsplass, til torg/byrom.

Parkeringsplassene er, etter politisk vedtak, tatt bort og målet er nå å utvikle dette til et nytt byrom der menneskene er i fokus. Det kan benyttes til alt fra å nyte stillheten og oppleve atmosfæren midt mellom alle de flotte bevaringsverdige husene, til marked, teater, bevertning, kino, kunstopplevelser mm.

Bebyggelsen rundt plassen er den mest autentiske delen av Arendals arkitekturhistorie knyttet til tiden rundt 1723. Dette gjør også plassen sentral for arrangementer knyttet til 300-årsjubileet for kjøpstadsprivilegiene.

Hva er målet?

Byliv, økt trivsel og attraksjonskraft gjennom å utvikle et nytt flott byrom som som kan gi rammer for den aktiviteten som er ønskelig. Målet er å ha en plan og en finansiering til byjubileet i 2023.

Mulighetsrom og medvirkning

Kommunen ønsker å få fram ulike ønsker for byrommets framtid. Mange har meninger ut i fra hvilken rolle en har. Bybeboeren har kanskje ett ønske, besøkende et annet og drivere av kafeer og utesteder, samt gårdeiere et tredje ønske. Barn og unge kan muligens ha andre ønsker enn eldre generasjoner, men kanskje kan dette kombineres helt fint. Til slutt er det alle som ønsker å holde arrangement på plassen, som kan være mange ulike aktører. Hvorvidt alle ønskene lar seg oppfylle og forenes vites ikke. Den første anledningen til å få fram de ulike meningene kommer herved.

Etter en spørreundersøkelse vil kommunen ha en politisk diskusjon og avklaring, før en går ut med en bestilling til kompetente fagmiljø på en prosjektering av et nytt og framtidsrettet byrom i et historisk viktig område i sentrum.

Mange muligheter

Med midler fra Agder fylkeskommune har Arendal kommune ved hjelp av siv. ark Ole Bachke, Henning Larsen arkitekter, fått utarbeidet en mulighetsanalyse som kan gi fart på meningsutvekslinger. Der finnes litt historisk tilbakeblikk og det er utarbeidet 3 ulike måter å ta tak i bryggekanten mot sjøen, basert på hva som har vært i eldre tider. For resten av byrommet vises muligheter for en scene, samt plass for bevertning.  

Mulighetsstudiet konkluderer ikke med én løsning, men viser ulike kombinasjoner av mulige tiltak i området. De viste mulighetene kan igjen kombineres på ulike måter og utgjør dermed et godt grunnlag for videre diskusjon.

Vi håper mulighetsstudiet danner et godt utgangspunkt for diskusjoner rundt hva et av arendals flotteste historiske byrom bør brukes til i framtiden. Mulighetsstudiet viser noen løsninger – nå er det tid for å innhente flere ideer!

Teksten er skrevet av Kristin Fløystad.

Les mer og svar på spørreundersøkelsen

Les mer om prosjektet og mulighetsstudiet på arendal.kommune.no
Svar på spørreundersøkelsen