Heltidskultur har gitt uventet resultater

Grete Nærbøe sammen med sin etterfølger Dorte Arvesen.
Siden 2017 har Arendal kommune jobbet aktiv for å skape heltidskultur. Nå ses resultatene også i bofellesskapene i Mestring og Habilitering. Mindre stress i helgene når medarbeidere har langvakter, og flere rolige morgener for brukerne. 

På et av de siste ledermøtene forteller Grete Nærbøe om resultatene heltidskultur har skapt i enheten Mestring og Habilitering, som hun har hatt lederansvaret for i mange år.  

Det er flere ulike tiltak som er satt i gang i enheten. Det kan ikke gjøres likt på alle avdelingene, og fokus er kvalitet i tjenestene. Enkelte steder ser vi en endring i antall avviksmeldinger. 

På Jovanntunet bofellesskap har avdelingsleder Rita Andersen opplevet en positiv effekt etter at de innførte langvakter også på hverdager. Flere avdelinger som har muligheter for langvakter på hverdag, oppfordres til å forsøke dette.  

– Det er ingen stress på morgenen, og vi kan fordele aktivitetene utover hele dagen. Dette gir roligere dager, vi har færre avvik, så for oss fungerer langvakter bra, sier Rita Andersen.  

De understreker allikevel begge to, og med støtte fra de andre avdelingslederne at det er viktig å se på helheten i avdelingen, sammensetningen av personalet og hvilke brukere man har. 
På Jovanntunet har man kunnet øke stillingene for de ansatte ved at de ansatte følger beboerne i dagtilbudet. 

– Mange av våre avdelinger blir helt tømt på dagen, da beboerne deltar på tilrettelagte aktiviteter, blant annet aktivitetssenter Ellengård, forklarer Rita Andersen.  

Dersom personalet kan følge brukerne til aktivitetssenteret, kan dette bidra til økt stilling. Dette kan være en god løsning for enkelte brukere, som på denne måten får færre ansatte å forholde seg til. Men denne ordningen passer ikke for alle. 

Kombistillinger der ansatte jobber helg i bolig og hverdager ved dagtilbudet benyttes i flere avdelinger i enheten. 

– Det kan være utfordrende for en nyansatt å skulle forholde seg til to arbeidssteder, men evalueringen av ordningen, viser allikevel gode resultater og ansatte som er fornøyd med større stillinger, sier Grete Nærbøe. 

Flere helgetimer, men på færre helger 

Bortsett fra dagtilbudet Ellengård, er avdelingene i Mestring og habilitering døgnbemannet året rundt. Dette betyr at det er mye kvelds og helgejobbing, men ved innføring av langvakter kan man gå fra å jobbe annenhver helg til å jobbe hver fjerde helg. Det gjør også at helgen blir mer rolig for brukerne.  

Et annet tiltak er at enhetene går fra rullerende vaktplan til årsturnus. Det gir bedre oversikt for de ansatte, som vet et helt år når de skal jobbe. Tiltakene som enhetene har satt i gang er varierte og blir tilpasset de enkelte avdelinger, til både beboere og ansatte.

Grete Nærbøe (tv.) har nå overlatt ansvaret til Dorte Arvesen (th).

Mestring og Habilitering har avdelinger og bofellesskap spredt rundt i hele kommunen fra Flosta til Nedenes og Asdal. Enheten består i dag av følgende avdelinger: 

  • 11 bofellesskap, hvorav 10 kommunale og 1 privat 
  • 1 avdeling for eldre mennesker med utviklingshemming 
  • 1 avdeling og bofellesskap for mennesker med psykiatri og/eller rus diagnoser. Korttids og langtidsplasser. 
  • Røedtunet, Fagerheim og Natvig avlastningstilbud. 
  • Avlastingstilbud utenfor institusjon til ca 70 barn/unge. 
  • Ellengård aktivitetssenter  
  • Tilrettelagt dagtilbud i bolig og/eller avlastning.  
  • BVT, – dvs timebaserte tilbud utenfor bofellesskapene til ca 40 personer med nedsatt funksjonsevne. Disse bor enten i samlokalisert bolig, ordinær kommunal utleiebolig, egen bolig eller de benytter annen boform. 

Les mer om jobben med heltidskultur