Vi er der for de som trenger oss

Familier som tar kontakt med barneverntjenesten skal bli møtt av trygge og dyktige ansatte. Barnets behov står i sentrum for alt arbeidet som blir gjort. Åpenhet, respekt og samarbeid er i fokus.

En av de viktigste oppgaver kommunen ivaretar er barneverntjenesten. Her skal familier som trenger hjelp få det. Allikevel er det saker som er vanskelige, saker hvor foreldre ikke opplever å ha fått hjelpen de trenger eller at saken ikke er godt nok fulgt opp i tråd med de føringer som barnevernet jobber under. Statsforvalteren fører tilsyn med barneverntjenestenes arbeid og har nylig gjennomført tilsyn med vår kommune som et ledd i et landsomfattende tilsyn. Statsforvalteren rapport om undersøkelsessaker i barneverntjenesten i Arendal viser en tjeneste som jobber seriøst, men også har visse rutiner å forbedre.

– Det er gledelig at statsforvalterens tilsyn gir oss mange gode tilbakemeldinger om at familiene har vært delaktig i sin egen barnevernssak og at ansatte har et høyt fokus på å snakke med barna og ivareta barnas rett til å uttale seg, sier Karina Antonsen, barnevernleder.

Karina Antonsen er leder av barneverntjenesten

Hun fremhever at undersøkelsen også viser at barneverntjenesten har gode interne strukturer for å gjøre et godt faglig arbeid, gode systemer for opplæring, veiledning og støtte til ansatte.

– Det viktigste punktet som statsforvalteren tar opp, etter mitt skjønn, er at barneverntjenesten har et forbedringsarbeid når det gjelder dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger. Det skal være slik at man ut av barnevernssaken kan lese hvorfor barnevernet tenker og handlet som de gjør, at det blir forståelig også i etterkant hvis noen vil inn og lese mappa si. Dette kan virke enkelt og selvsagt, men er mer krevende enn det høres ut som, sier Karina Antonsen.

Tjenesten deltar i et opplæringsprosjekt i 2021, som handler om å skrive gode, løpende barnevernfaglige vurderinger og dokumentere dette på en lettfattelig måte.

– Det skal være overkommelig i en meget hektisk arbeidshverdag. Det er slik at kravene til dokumentasjon, som selvsagt må være der, legger et stort press på de ansatte som må prioritere mellom direkte arbeid med barn og familier og det å bruke tid foran datamaskinen, forklarer Karina Antonsen.

Hun understreker at hun er stolt av å være leder av en barneverntjeneste med meget dyktige fagpersoner som har et stort engasjement og strekker seg lenger enn langt for å gjøre en god innsats for familier som behøver hjelp.

-Barneverntjenesten i Arendal har høst og vinter 2020-21 gjennomgått en forvaltningsrevisjon fra Aust-Agder revisjon som har vist at tjenesten har arbeidet godt og systematisk over år på viktige områder omkring opplæring, arbeidsmiljø, internkontroll og samarbeid med andre tjenester. Tjenesten fremstår i dag på et annet sted enn for noen år siden da barneverntjenesten i Arendal hadde store utfordringer på nevnte områder, med blant annet høy turnover, sykefravær og arbeidsmiljøutfordringer.

Tilsynet fra statsforvalteren

Tilsynet viser videre at undersøkelsene tilpasses opp mot meldingenes innhold og at det ikke undersøkes mer enn det som er nødvendig for saken.

– Dette er viktig særlig i de sakene hvor familiene opplever det som en belastning at det er sendt melding til barneverntjenesten. Tilsynet viser også at tjenesten håndterer alvorlige saker raskt og tjenesten har et robust system for akuttarbeid, sier Karina Antonsen.

Statsforvalteren avdekker forbedringsområder som de oppsummerer i lovbrudd. Lovbrudd indikerer at dette er forhold som kommunen må gjøre noe med.

-Vi tar tilbakemeldingene fra statsforvalteren som viktig læring for å forbedre tjenesten. Det statsforvalter påpeker er i all hovedsak kjent for oss og vi er allerede i gang med endringsprosesser for å forbedre det som kom frem under tilsynet.

Kulturen i barneverntjenesten har i en årrekke vært basert på stor grad av tillit og støtte fra leder fremfor kontroll. Dette handler både om hvordan tjenesten ser på lederskap, men også som følge av at Arendal kommune i sin tid innførte «myndiggjorte medarbeidere» og stor grad av delegert myndighet.

-Jeg oppfatter at statsforvalteren mener at for mye utpreget tillitsledelse kan gå ut over både faglig kvalitet og kontroll av at det skriftlige arbeidet. Dette er vi ikke uenig i. Praksis frem til i dag har heller ikke vært slik at ledere har vært fraværende i å kvalitetssikre faglig og skriftlig arbeid. Men vi retter oss etter statsforvalterens krav og har nå endret både delegasjonsreglement og rutiner slik at vi ivaretar dette kravet.

Barneverntjenesten har fått nye lokaler på Maxis. Fidan Senel viser de frem ved en tidligere anledning.

Statsforvalter mener også at tjenesten må forbedre avviksrapportering slik at kommuneledelsen i større grad blir kjent med de oppgavene som tjenesten ikke greier å ivareta.

-Per i dag rapporterer vi avvik i fagprogrammet og alle avvik meldes også til statsforvalter via SSB. Det betyr at vi allerede har god oversikt og at vi i dagens praksis har tiltak for å lukke avvik. Slik vi ser det, vil det å rapportere i tillegg til fagprogram i et annet avvikssystem, generere ekstraarbeid på en allerede presset tjeneste, og vi tror vel heller ikke at det vil føre til at konkrete tiltak fra kommuneledelse til barnevernet. Men vi retter oss etter det statsforvalteren sier og vi er allerede i gang med å endre på avviksrapportering, sier Karina Antonsen.

Ny barnevernreform 2022

Barnevernfeltet er i stadig endring og nye oppgaver og krav fra staten kommer løpende. I 2022 inntre en ny barnevernreform og det innebærer en rekke nye oppgaver for kommunen. Arendal kommune har store levekårsutfordringer og stram økonomi. Det påvirker også handlingsrommet for tjenestene.
På landsbasis ligger barneverntjenesten i Arendal høyt på antall saker per saksbehandler og har gjennomsnittlig flere meldinger og undersøkelser enn sammenlignbare kommuner.

-Jeg er veldig stolt av de ansatte i barnevernet. Vi levere tjenester av god kvalitet og jobber hele tiden for å forbedre oss. Selv om vi får anmerkninger fra statsforvalteren som er formulert som lovbrudd, så mener jeg vi i stor grad lykkes med å hjelpe de familier som trenger det. Og det er det viktigste for oss, avslutter Karina Antonsen.