Bystyret har godkjent avtalen med Morrow Batteries

Avtalen bygger på intensjonsavtalen som ble inngått 22. desember 2020.

» – Vi er utrolig stolte over avtalen og over partnerskapet kommunen har etablert med Morrow Batteries. Batterisatsingen er den største industrielle etableringen siden det ble funnet olje i Norge og det betyr mye at vi som kommune kan være med å tilrettelegge for dette» sier ordfører Robert Cornels Nordli.

Da intensjonsavtalen ble inngått i desember var det kun snakk om selve gigafabrikken, som består av 3 byggetrinn. Morrow Batteries har i etterkant besluttet å legge flere funksjoner til Eyde Energipark blant annet pilotfabrikken, og utbyggingsbehov og produksjonsstrømmer er ytterligere konkretisert. Dette har ført til behov for et større bygningsvolum enn først antatt, noe de endelige avtalene nå ivaretar.

» – Vi er veldig glade for at den endelige avtalen nå er signert. Den kommer som et resultat av godt samarbeid og solid politisk støtte. Tomten i Eyde Energipark er perfekt for oss, og oppfyller alle de behovene en stor battericellefabrikk krever, som tilgang til energi, infrastruktur og sentral beliggenhet i forhold til råvarer og markeder. Vi ser frem til å etablere oss i Arendal og til videre samarbeid», sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries.

Nedenfor presenteres kort noen av de viktigste punktene i avtalen:

Etappevis utbygging: For Morrow er det viktig å kunne foreta en etappevis utbygging, etter hvert som selskapet skaffer finansiering. Dette er løst i avtaleverket ved at de ulike delene av tomten overtas i samsvar med ulike byggetrinn.

Kjøleanlegg: Kommunen har forpliktet seg til å bygge og drifte et kjøleanlegg for tilførsel av store mengder saltvann til tomta. Anlegget vil hente vann i Tromøysund, og føre dette i en egen ledningstrasé til Eyde energipark. Morrow skal betale leie for dette, slik at anlegget er nedbetalt innen 15 år.

Kraft: Kommunen er ikke avtalepart når det gjelder levering av kraft og overføringslinjer, men bistår Agder Energi Nett og Morrow i planleggingen.

Agder Renovasjon IKS: Morrow trenger arealet som i dag brukes av Agder Renovasjon. Det er nå satt i gang et forprosjekt hvor det utredes alternative lokaliseringer og kostnader ved flytting. I avtalen er arealet til Agder Renovasjon først lagt til utbyggingen i byggetrinn 3, men kommunen må allerede nå forberede flytting av renovasjonsselskapet.

Tilbakeføring av areal: Kommunen har hele tiden lagt til grunn at dersom fabrikkens arealbehov blir mindre enn planlagt, faller ubenyttet areal tilbake til kommunen. Dersom det ikke blir batterifabrikk kan kommunen selge arealene til andre næringsformål.
Vurderingen er at de foreslåtte avtalene gir en balansert risiko mellom partene.

Her kan du lese mer om etableringen av batterfabrikken i Arendal www.eydeenergipark.no

Her kan du lese Morrow Batteries pressemelding etter bystyrets behandling.