Skal gi voldsutsatte barn en bedre hverdag

Arendal deltar i nytt prosjekt

Arendal er én av fire kommuner i Norge som fra høsten av skal prøve ut Stine Sofie Hverdagspakke, et prosjekt som skal gi mer helhetlig og koordinert oppfølging av volds- og overgrepsutsatte barn og deres omsorgspersoner. Nå skal en egen koordinator-rolle testes ut, og det søkes etter fire familier som kan delta.

Det er Stine Sofies Stiftelse som står bak prosjektet og Arendal er ‘pilotkommune’ sammen med Bodø, Kristiansand og Lillesand. Bakgrunnen for prosjektet er forskning og erfaringer fra Stine Sofie Senteret som viser at vold og overgrepsutsatte barn og deres omsorgspersoner ikke alltid får den hjelpen de trenger i hverdagen.

‒ Vi har spurt barna, omsorgspersoner og fagpersoner om hva som behøves for å få en bedre hverdag etter vonde opplevelser, forklarer Helene Kløcker, fagrådgiver og prosjektleder i Stine Sofie Hverdagspakke.

‒ Tilbakemeldingene er tydelige: Barna og familiene trenger en koordinator. Ansatte i barnehage og skole må styrkes i møte med barn som har vært utsatt for vold eller overgrep. Dessuten ønsker barna og deres omsorgspersoner å få kunnskap om rettighetene de har i barnehage, skole og i hjelpeapparatet.

Vold i livsløpsperspektiv

Prosjektlederen forteller at mange kommuner gjør veldig mye bra hver eneste dag for å forebygge, avdekke vold, og hjelpe barn og familier som har opplevd vold og overgrep.

‒ Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få alvorlige konsekvenser på det tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Å se vold og overgrep i et livsløpsperspektiv gjør at tiltak som ivaretar, hjelper og gir oppfølging av de sårbare barna kan være med på å bryte voldsarven. 

‒ Et tett samarbeid med Arendal som pilotkommune vil gi verdifull innsikt i hvilke tiltak som virker for barna og deres familier, sier Helene.

Bindeledd i hverdagen

Hensikten bak Stine Sofie Hverdagspakke er at kommunen kan gi enda mer helhetlig og koordinert oppfølging.

‒ Det viktigste tiltaket er etableringen av en hverdagskoordinator i kommunen. Personen skal være et bindeledd mellom familiene og ut til eksempelvis barnehage, skoler og andre deler av tjenesteapparatet, forklarer Helene.

‒ Hverdagskoordinatoren skal støtte og hjelpe familien slik at de får hjelpen de trenger og har rett på. Det betyr at det må jobbes på tvers av ulike fag og sektorer, både der det er nedfelt i lov og der det kan være viktig og riktig for familien, utdyper hun.

‒ God oversikt over velferdstjenestene i egen kommune og hva disse kan tilby familiene, er derfor viktig kunnskap for en hverdagskoordinator. 


Søker fire familier

Nå skal Arendal kommune finne fire familier som kan delta i prosjektet. Utgangspunktet er at familiene har nytte av et opphold på Stine Sofie Senteret, og kan delta på ordinært opphold i uke 37 eller uke 38 i september.

Det er hverdagskoordinatoren i Arendal, Fidan Senel i Arendal kommune, som holder tak i ‘rekrutteringsprosessen’. Informasjon om prosjektet og hvordan man går frem for å skaffe pilotfamilier er gitt til velferdstjenester og hjelpeapparat i kommunen, men kan også etterspørres hos Fidan.

Fidan Senel er SLT koordinator

Et godt grunnlag

Tiltakene i prosjektet baserer seg på 50 dybdeintervjuer med barn og unge, omsorgs-personer og fagfolk i tillegg til erfaringer høstet fra Stine Sofie Senteret. Flere enn 1 200 barn med søsken og omsorgspersoner hatt opphold siden starten i 2016 (se egen faktaboks).

Helene understreker at mange kommuner gjør mye bra i oppfølgingen av voldsutsatte barn og voksne. Denne erfaringen og kunnskapen kan nå samles og forvaltes best mulig måte for kommunene.  

‒ Hverdagskoordinatoren er en rolle som skal se helheten i familiens utfordringer. SLT-koordinatorer, BTI-team[1], koordinerende enhet, mobbeombud eller andre kan være naturlige samarbeidspartnere, sier hun.

Prosjektet skal prøves ut fra september 2021 til og med desember 2022. Erfaringene i kommunene blir en del av en større evaluering av prosjektet som utføres av konsulentselskapet PwC.

‒ Vi setter stor pris på at Arendal kommune deltar i piloten og gleder oss til å fortsette et allerede etablert og godt samarbeid, oppsummerer prosjektleder Helene Kløcker. 

Stine Sofies Hverdagspakke

  • Stine Sofie Hverdagspakke skal sette kommunene bedre i stand til å følge opp og hjelpe de volds- og overgrepsutsatte barna og deres omsorgspersoner. Pakken inneholder flere konkrete tiltak som kommuner kan ta i bruk, inkludert rollen som hverdagskoordinator og nøye utvalgt informasjonsmateriell til skoler, barnehager og deler av hjelpeapparatet.
  • Alle verktøyene er utarbeidet med bakgrunn i eksisterende forskning og et omfattende innsiktsarbeid utført i Stine Sofie Hverdagspakke. I tillegg er det hentet inn erfaringer fra barn, unge og familier som har hatt vært kursdeltakere på Stine Sofie Senteret. Fagpersoner fra 1.  og 2. linjetjeneste i helsetjenester i ulike kommuner har også blitt dybdeintervjuet.
  • Stine Sofie Hverdagspakke er inspirert av Asker Velferdslab for videre utarbeidelse av metode for rapportering og evaluering.  Metoden vil se på både individ- og samfunnsøkonomiske utbytte av pakken. 
  • Stine Sofie Hverdagspakke er et av flere prosjekter i Livsløpsprogrammet fra Stine Sofies Stiftelse.  Les mer om Stine Sofie Hverdagspakke her

Stine Sofies Senteret

  • Stine Sofie Senteret er Norges eneste kurs- og mestringssenter for barn som har vært utsatt for vold eller overgrep. Senteret åpnet høsten 2016.
  • Siden 2017 har flere enn 1 200 barn og 330 søsken hatt opphold her. Flere enn 1 000 omsorgspersoner fått tilbudet i samme periode.

Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. Stine Sofie Senteret – verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn åpnet i 2016 i Grimstad. I dag jobber det nesten 60 personer, med ulik fagbakgrunn i stiftelsen.

Les mer om Stine Sofie Senteret her

‒ Må vite mer om barns motstandskraft

Som en del av Stine Sofie Hverdagspakke skal det også prøves ut informasjonsmateriell til barnehager, skoler og til hjelpeapparatet i kommunene. Materialet tar blant annet utgangspunkt i kursoppholdet på Stine Sofie Senteret.

‒ Barna er viktige i prosjektet. Derfor formidler vi til dem utvalgte artikler fra barnekonvensjonen og andre særlover på en forståelig måte. Vi vet at barn er prisgitt at voksne opplyser dem om hva slags rettigheter de har, og at de voksne faktisk følger barnekonvensjonen og andre særlover.

‒ Vi ønsker at alle som jobber med barn skal få økt kunnskap om resiliens, altså barns evnen til å håndtere kriser og påkjenninger, og hva dette er i hverdagen til barna. Utarbeidet materialet er blitt en god og spennende blanding av helse, psykologi, juss og pedagogikk.

‒ Målet er at de som jobber med og for barn ikke bare skal vite hva slags lovverk som gjelder for barn, men også ta inn over seg hvorfor det er så viktig å følge dette lovverket, forklarer Helene


[1] SLT – samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet

BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats