For mange var tanken på store industrietableringer fremmed, og vi trodde den tiden var forbi

Som folkevalgte i Arendal kan vi slå fast en ting. Vi er ikke bortskjemt med alt for mange gode nyheter som fører til vekst for innbyggerne og kommunen vår.

Dette til tross for at vi har gode tjenester i barnehager, SFO, skoler, helse og omsorg. Til tross for at vi har Arendalsuka, TEDxArendal, Fremtidens kommuner- Arendalskonferansen og alt som skjer i Sør Amfi. Til tross for at vi har fått en rekke priser/ oppmerksomheter som viser at Arendal ikke har stått stille. Sist ble Arendal kåret til årets vertskommune for næringslivet av NHO og KS. For mange var tanken på store industrietableringer fremmed, og vi trodde den tiden var forbi.

Arendal skal nå sammen med Sørlandet starte etableringen av en ny industri. Det som har gjort det mulig å få etableringen av Morrow Batteries AS er et veldig godt initiativ fra Agder Energi. Selskapet har vist vei. Selskapet har vist hvilket potensiale Sørlandet har til å være med i etableringen av nytt, bærekraftige næringsliv som ledd i den store, grønne omstillingen. Vi kan benytte oss av den grønne overskuddsenergien på Sørlandet for å møte det behovet vi som samfunn har i framtiden. Med vannkraften som energikilde vil det være mulig å dekke behovet for elektrifisering av samfunnet vårt. Dette for nå de klimamålsetningene som har blitt satt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

All ære også til Agder fylkeskommune som gjennom Regionplan Agder 2030 og ambisjonen «Electric region Agder» har initiert grønne satsinger med utgangspunkt i vår vannkraft og teknologikompetanse.

Når Sørlandet fikk denne muligheten til å få en av de største industrielle etableringene i Norge siden oljen, så ble det lagt ned et stort arbeid fra Arendal kommune sin side. Etter en analyse som viste at vi hadde en god sjanse på å få denne etableringen på Heftingdalen, senere døpt til Eyde Energipark, gikk Arendal kommune «all in». Vi ervervet aktuelle arealer raskt i godt samspill med positive grunneierne. Det er vi takknemlige for. Vi hadde en viktig transformatorstasjon med kapasitet rett ved tomten, Bjorendal, og vi hadde mulighet for å tilby Morrow Batteries AS en logistikkløsning som er framtidsrettet med å kunne frakte råvarer inn og produkter ut på kjøl fra Arendal Havn Eydehavn. Arendal kommune er eier av havna og har vært framtidsrettet i sine vedtak om å flytte havna ut fra et trangt sentrum.

Arendal kommune har ved godt tverrpolitisk arbeid lagt et utmerket grunnlag for etableringen av batterifabrikk, og vi er innstilt på videre tilrettelegging.

Kommunens administrasjonen har løst sin del av oppgaven på en strålende måte. Det har vært knyttet til flere ressurspersoner som har kommet med svært nyttige bidrag. Det har vært et sterkt lag som har arbeidet sammen. Et lag ledet av rådmann Harald Danielsen sammen med ansatte i kommunen, Arendal Havn og Arendal Eiendom KF. Takk for en fantastisk innsats.

Forhandlingene med Morrow Batteries AS om den endelige avtalen har tatt noe lenger tid enn planlagt. Dette henger først og fremst sammen med kompleksiteten i avtaleverket, og at det må ta hensyn til flere mulige scenarier. Det har vært helt avgjørende å få til avtaler som er i tråd med statsstøtteregelverket. I tillegg har det vært avgjørende å finne modeller som gjør at det oppnås refusjon for merverdiavgift for opparbeidelseskostnadene på tomt og infrastruktur.

Da intensjonsavtalen ble inngått var det kun snakk om selve gigafabrikken. Morrow Batteries AS har nå besluttet å legge også sin pilotfabrikk til Eyde Energipark og det er jeg svært glad for. Framdriftsplanen er oppstart bygging 4. kvartal 2021 eller 1. kvartal 2022. I den senere tid har Morrow Batteries AS konkretisert sine utbyggingsplaner og produksjonsteknikker ytterligere ved hjelp av innleid verdensledende kompetanse. Dette har ført til behov for et større bygningsvolum enn først antatt, noe de endelige avtalene må ivareta. Morrow Batteries AS har også i den senere tid vist alvor i sine planer med å ansette noen av de fremste ekspertene innenfor sitt felt. Et svært positivt element i det som nå skjer er at selskapet etablerer et industrialiseringssenter for batteriproduksjon i tilknytning til og tett samarbeid med Universitet i Agder, Campus Grimstad.

Etappevis utbygging: For Morrow Batteries AS er det viktig å kunne foreta en etappevis utbygging, etter hvert som de skaffer finansiering. Dette er løst i avtaleverket ved at tomten tiltres i flere byggetrinn.

Kjøleanlegg: Kommunen har forpliktet seg til å bygge og drifte et kjøleanlegg for tilførsel av store mengder saltvann til tomta. Anlegget vil hente vann i Tromøysund, og føre dette i en egen ledningstrace til Eyde Energipark. I avtaleverket er det lagt til grunn at Morrow Batteries AS skal betale leie for dette, slik at anlegget er nedbetalt innen 15 år.

Kraft: Kommunen er ikke avtalepart i forhold til levering av kraft og overføringskapasitet, men bistår Agder Energi Nett og Morrow Batteries AS i planleggingen. I forhold til dialog med grunneierne i traceen er også Froland kommune involvert. Nabovarsel er sendt ut. Det har også blitt etablert en svært god dialog mellom Morrow Batteries AS, Agder Energi, Statnett og NVE.

Agder Renovasjon: Slik planene nå ser ut vil Morrow Batteries AS trenge arealet som i dag brukes av Agder Renovasjon IKS. Den kommunale styringsgruppa informerte selskapets representantskap, styre og daglig ledelse om dette den 09.04.21. Det er nå igangsatt arbeid med et forprosjekt hvor det utredes alternative lokaliseringer, kostnader ved flytting mv. Arendal kommune ønsker at dette blir gjort på en riktig og en forutsigbar måte for å ivareta både Agder Renovasjon IKS og Morrow Batteries AS.

Kompetanse: Det har blitt etablert dialog med Agder fylkeskommune og UiA knyttet til framtidig behov for kompetanse i regionen for å etablere de ulike utdanningsløpene som er nødvendig. Det er nødvendig med et utdanningstilbud for videregående, fagskole og universitet.

Vei: Sammen med Agder fylkeskommune blir første del av veien fra Eyde Energipark og ned til havna startet bygget i år. Neskil- Havna. Det gjenstår nå å få veien fra Neskil og opp til Eyde Energipark inn i de nasjonale planene.

Tilbakeføring av areal: Kommunen har hele tiden lagt til grunn at dersom det mot formodning ikke bygges batterifabrikk, eller omfanget blir mindre enn planlagt, faller resterende areal tilbake til kommunen. Det er innarbeidet prosedyrer i avtaleverket som sikrer dette. Dette betyr at dersom det ikke blir batterifabrikk kan kommunen selge arealene til andre næringsformål.

Det er ingenting som tyder på at det ikke vil bli en etablering av Morrow Batteries AS i Arendal. Tvert imot. Jeg er veldig imponert over hvordan selskapet arbeider for å realisere denne viktige og riktige etableringen for framtiden. Det som kommer til å bli krevende framover er at Arendal kommune sammen med hele regionen nå må skalere tjenestene og infrastrukturen i takt med denne etableringen for at vi sammen skal lykkes. For å få dette til må vi sammen treffe utviklingen vår på riktig tidspunkt. Det må ikke skje for tidlig eller for seint. Det må skje når behovet er tilstede, eller helst «et halvt steg før». Det blir krevende, men sammen skal vi få dette til.

Før sommeren vil bystyret i Arendal få en sak knyttet til revidering av de kommunale planene for å kunne gjøre de nødvendige tiltakene som skal til for å få til dette samspillet knyttet til etableringen samtidig som vi skal ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Mindre krevende er det ikke at kommunen må først få kontroll over driften ved å kutte i noen av tjenestene for så innen kort oppskalere de igjen.

Det er gledelig å registrere at Arendal allerede begynt å få flere arbeidsplasser og at flere har startet planleggingen av flere boliger i hele kommunen. Samtidig som fokuset på sentrumsutvikling fortsetter. Sammen skal vi klare å utvikle kommunen vår. Dette gjør seg ikke selv. Det må tas flere vanskelige valg for å lykkes. Vi skal arbeide som kommune og region hardere for å få til gode rammevilkår fra staten for framtidens industri og vi må lykkes med å få til vei fra Eyde Energipark og til havna. Vi kan ikke ha all den framtidige veibelastningen på kystveien. Regjeringen må på banen og legge til rette for framtidens industriarbeidsplasser.

Robert Cornels Nordli
Ordfører
Arendal kommune

Foto: Arendal kommune