Bærekraftig batteriproduksjon

Når Morrow Batteries etablerer en gigafabrikk i Arendal er det basert på en visjon om å utvikle verdens mest kostnadseffektive og bærekraftige battericeller, og gjennom det bidra til å akselerere overgangen til grønn energi på verdensbasis. 

Men hvordan kan det være mulig i Norge og Arendal? Torsdag 22. april presenterte administrerende direktør Terje Andersen i Morrow Batteries siste nytt i arbeidet med fabrikken. Han fremhevet flere gode grunner for at Morrow Batteries tror det er mulig å realisere visjonen sin nettopp her.  

Grønn og fornybar energi gir grønn produksjon 

Norge og Arendal har god tilgang på fornybar vannbasert energi til konkurransedyktige priser. Mens man i enkelte andre europeiske land må basere størstedelen av energiforsyningen på kull og atomkraft vil all energi som går med til fabrikken i Arendal være vannbasert. Det er grunn til at tro at tomta til fabrikken for øyeblikket er en av Norges beste tomter når det gjelder tilgang på strøm.  

Sterk industrihistorie og sterk kompetanse 

Arendal og regionen rundt har en sterk industrihistorie preget av nyskaping og internasjonale relasjoner. Prosessindustrien står sterkt og regionen har et attraktivt arbeidsmarked med høy kompetanse. Etablerte og utviklingsorienterte næringsklynger, som for eksempel Eydeklyngen, bidrar til innovasjon og kompetanseutvikling.  

Politikere som ønsker og tør å satse 

Kommunen har lang tradisjon for samarbeid og samskaping med næringsliv og akademia. God dialog og tillit mellom politikere, administrasjonen og næringsliv er en forutsetning for å lykkes og har betydd mye for avgjørelsen til Morrow Batteries.   

Gode forutsetninger for å gjenbruk av energi (sirkulær økonomi) 

Forutsetning for et grønt fotavtrykk er at avfall og overskuddsmateriale resirkuleres. Over tid skal mellom 70 og 80% av metallet som benyttes i fabrikkproduksjonen resirkuleres. Morrow Batteries må samarbeide med andre for å lykkes med dette. Målet er at gjenbruk skal være samfunnsnyttig og skape muligheter for annen næringsvirksomhet. Kanskje kan returvann fra fabrikken brukes til drivhusbasert planteproduksjon eller oppdrett av fisk?  

Nærhet til godt utviklet havn

 Arendal Havn, Eydehavn ligger i nærhet til fabrikken og gir direkte tilgang til viktige europeiske markeder. Infrastruktur rundt området vil tilrettelegges på en god måte og veien mellom fabrikken og havna kan bli Norges første ferdselsåre for selvstyrte, elektriske lastebiler som kjører utenfor et lukket område. 

Tomta er godt egnet

 Deler av tomta er allerede opparbeidet, og ble overtatt av Arendal kommune fra Nye Veier AS etter at arbeidet med E18 var ferdig. Det har vært en forutsetning for Morrow Batteries at utbyggingen ikke har store negative konsekvenser for naturen og habitater for dyr og planteliv.  

Teknologi

Selv om batteriproduksjonen tar utgangspunkt i dagens teknologi tar Morrow Batteries sikte på å utvikle neste generasjoners batterier gjennom ny teknologi. Det er etablert et samarbeid med danske Haldor Topsoe som har spesialisert seg på bruk av nye materialer. Målet er enda grønnere og enda mer bærekraftig produksjon. På lang sikt er det mulig å se for seg svovelbaserte batterier uten metall og kobolt.

 

Noen ekstra fakta om Morrow Industrialisation Centre (MIC)

Det første trinnet i arbeidet med fabrikken er å etablere Morrow Industrialisation Centre eller MIC’en. MIC’en er viktig for å få sikre muligheter til kompetanseutvikling, læring og samspill med ulike aktører.

MIC består av 3 deler.

Battery Innovation Centre skal være Centre of excellence og ansvarlig for utvikling og industrialisering av ny teknologi. Innovasjonssenteret skal være i drift fra sensommeren 2022.

Cathode Active Materials Pilot (CAM) skal utvikle og teste materialer (i katoder) med mål om å redusere materialkostnader

Cell Pilot Factory skal produsere battericeller i liten skala før produksjonen skaleres opp og skal inn i gigafabrikken. Gjennom pilotfabrikken vil man i samarbeid med nærmiljøet vurdere å produsere batterier for lokale formål og ikke minst kvalifisere og fininnstille produksjonen for krav som stilles av store aktører.