Inviterer til digital markedsdialog

Agderkommuner og Sørlandet sykehus inviterer leverandørmarkedet til digital dialogkonferanse om sømløse velferdsteknologitjenester 13. april.

Kommunene er med i Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) som, sammen med Sørlandet sykehus, har fått 15 millioner av Innovasjon Norge til å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester.

– Vi ønsker å få en god dialog med markedet slik at vi kan få best mulig kunnskap om hvilke muligheter som finnes. Hensikten er å utarbeide et fremtidsrettet grunnlag til konkurransen om innovasjonspartnerskap som finner sted høsten 2021, sier leder for RKG e-helse Åse Hobbesland. – Det overordnete målet vårt er å utvikle innovative løsninger for velferdsteknologitjenester som kommer innbyggerne til gode både på sykehusene og i kommunene våre.

Hun legger til at kommunene og sykehuset bruker innovasjonspartnerskap for å anskaffe innovative løsninger som ikke finnes i markedet fra før, men som vil ha mulighet for integrasjon mot eksisterende løsninger. – Offentlige Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er også en viktig bidragspart inn i innovasjonspartnerskapet, understreker Hobbesland.

Aase Synnøve Hobbesland (Leder RKG)

Presset helsesektor  

Agder erfarer i likhet med resten av Norge at antall innbyggere, gjennomsnittsalder og forventninger til helsetjenester er økende. Dagens rammer innenfor helsesektoren er allerede presset, både i form av arbeidskraft og tilgang til menneskelige ressurser.  

– Det er her ny teknologi kan være en del av løsningen, presiserer Hobbesland. Ny teknologi kan både gi innbyggerne økt selvstendighet og mulighet for å bo hjemme lengre, og dermed bli en viktig del av fremtidens tjenestetilbud.  

Fragmentert løsninger

Dagens teknologiske løsninger er ofte fragmenterte, noe som fører til mye dobbeltarbeid. Et konkret eksempel kan for eksempel være dersom en og samme innbygger trenger tre ting som medisindispenser, GPS og trygghetsalarm. I dag må helsearbeidere som skal bistå denne innbyggeren forholde seg til tre forskjellige løsninger.

Ann-Helen Moum (digitaliseringssjef)

– Forutsetningene for å kunne tilby sømløse tjenester er at teknologien finner måter å snakke sammen på, og da ville hverdagen bli enklere både for brukerne og for dem som administrerer hjelpemidlene, understreker prosjekteier og digitaliseringssjef i Kristiansand kommune. Ann-Helen Moum. – I tillegg ville det utgjøre store besparelser både i form av tid og penger.

Agder i front

Agderkommunene har allerede markert seg som ledende når det gjelder bruk av velferdsteknologi i Norge, og de har mottatt to priser i EU- sammenheng for nettopp dette. For fremtiden ønsker kommunene at velferdsteknologi blir enda mer utstrakt i bruk – slik at helsetjenestene totalt sett blir bedre.

Om innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en konkurranseform som ble innført 1. jan. 2017. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrer om å lage de beste løsningene. Innovasjon Norge ønsker å bidra til at offentlig sektor kan bestille, og kjøpe løsninger ingen har sett før.  

Om RKG e-helse

RKG e-helse er et ledernettverk, som jobber for en bærekraftig region med fokus på samarbeid innen e-helse mellom kommuner, sykehus og fastleger på Agder. Et innovasjonspartnerskap vil dermed bli en naturlig fortsettelse av fellessatsingen med e-helse Agder 2030 «Innbyggerne i Agder har tilgang på enkle, sikre, helhetlige digitale helse- og omsorgs-tjenester».  

Les mer

https://youtu.be/XOaMUZrZXbs