Nedbemanning og omorganisering 2021

Rådmannen ble sammen med de tillitsvalgte enige om at tiltak som krever organisasjonsendringer ble fremlagt som egne saker i bystyrets budsjettmøte 17. desember 2020

Stramme økonomiske rammer og stort behov for reduksjon i kommunens kostnader gjorde at rådmannen i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2021-2024 la frem en plan for nedbemanning og omorganisering i 2021.

Kommunen er lovpålagt å legge frem et budsjett i balanse. For å oppnå balanse i 2021 var det nødvendig å kutte nær 190 millioner kroner i kostnader.

Der ble lagt fram en liste med konkrete muligheter for bystyret og det er blitt jobbet med mange forslag til hvordan dette kan løses. Noen av tiltakene i budsjettforslaget krever organisasjonsmessige endringer. Rådmannen ble sammen med de tillitsvalgte enige om at tiltak som krever organisasjonsendringer ble fremlagt som egne saker i bystyrets budsjettmøte 17. desember 2020.

Her kan du lese «Løypemelding, handlings- og økonomiplan 2021-2024».

Må nedbemanne

Budsjettvedtaket betyr at Arendal kommune må nedbemanne med 70,3 årsverk over en 4-årsperiode. Av disse skal 52,3 årsverk reduseres i 2021. Denne prosessen er nå igangsatt. Det er en svært krevende prosess for alle ansatte. Det er viktig med god og åpen kommunikasjon og alle ansatte skal føle seg ivaretatt. Har du som ansatt spørsmål ta kontakt med din nærmeste leder.

– Vi vet at en slik prosess som vi er inne i nå kan oppleves som veldig vanskelig for ansatte, tillitsvalgte og ledere. Aller mest for de som er direkte berørt, men også for kollegaer som er indirekte berørt, sier Karl Mork, kommunalsjef organisasjon.

Karl Mork, kommunalsjef organisasjon

Målet er å unngå oppsigelser og at nedbemanningen kan skje ved naturlig avgang så langt det er mulig. Kommunen vil bruke nødvendig tid for å sikre at alle ansatte får en forsvarlig, rettferdig og verdig behandling i prosessen.

Når en organisasjon må omorganisere og nedbemanne vil det påvirke ansatte. Det er derfor viktig å understreke at hele prosessen foregår i samarbeid og dialog med alle de tillitsvalgte.

Tidsplan

Arbeidet med nedbemanning foregår nå. Prosessen følger lov- og avtaleverk som gjelder ved endring og opphør av arbeidsforhold og de tillitsvalgte er med i alle trinn av prosessen. 
Nedenfor listes det opp noen trinn i prosessen:

November 2020: Alle ansatte ble bedt om å oppdatere CV i Dossier.

Januar: Kommunalsjefer/enhetsledere utarbeider ny bemanningsplan basert på bystyrets vedtak om nedbemanning.

Januar/februar: Drøftingsmøter med tillitsvalgte. Nye bemanningsplaner behandles av Arbeidsmiljøutvalget.

Februar: Drøftingsmøter med tillitsvalgte om utvelgelseskriterier. Selv om en avdeling eller enhet skal redusere med et gitt antall årsverk kan de ansatte som blir overtallige være ansatt i andre deler av kommunen.

I løpet av februar: Overtallige identifiseres.

I løpet av mars: Kartlegging av sosiale forhold som må vektlegges.

Mars: Drøftingsmøter med tillitsvalgte.

Mars – juni: Arbeid med omplassering av overtallige.

Midten av juni: Eventuell oppsigelse av personer som ikke kan omplasseres til andre oppgaver.


Handlings- og økonomiplan (HØP) er et av kommunens viktigste styringsdokumenter. Bystyret vedtar i desember hvert år budsjettet for de fire neste årene.

Arendal kommune har et budsjett på 3,7 mrd. kroner i 2020. Vi bruker mest penger på helse, barnehage og skole. 
Les mer om kommuneøkonomi på arendalsfolk.no