Søppel i havet

På Stinta skole har de et tverrfaglig prosjekt kalt «Bærekraftig utvikling», med fokus på det urbane havet. I samarbeid med TV-aksjonen, Arendal Undervannsklubb og GRID-Arendal undersøkte elevene på 7. og 9. trinn livet under havet og fant mye søppel i Pollen. FOTO: FRED ARTHUR ASDAL, STINTA SKOLE

Vi ønsker at man også i framtiden skal kunne
bade trygt på bystranda, utøve friluftsliv og fiske langs vannkanten. Da er det viktig at alle bidrar til å sikre en god vannkvalitet. Det er et samfunnsansvar å ikke bruke havet som
søppelplass og alle må bidra.

Kommunen sin oppgave er å sørge for at alle kan bidra til å holde kommunen og havet rent gjennom gode renovasjonssystemer. Vi
må sørge for at det er satt ut et tilstrekkelig antall avfallsdunker i turområder, i sentrum, parkeringshus og tilsvarende. Videre må vi sørge for tømming av disse.
Arbeid med sanering av overløp fra kommunens mange pumpestasjoner prioriteres høyt for å hindre at søppel og miljøgifter slippes ut i sjøen. I tillegg foretar kommunen regelmessig tømming av sandfangkummer. Disse hindrer at uønskede miljøgifter og søppel havner i sjøen gjennom overvannssystemer.

Opprydding i fjor – ny søppel i år

Miljøundersøkelser gjennom flere tiår viste uakseptable miljøverdier i noen av Arendals havneområder. Da valgte kommunen å gjøre tiltak. Arendal havn ble en av 17 prioriterte havneområder der målet var å bedre forurensningssituasjonen i sedimentene i Pollen og Kittelsbukt. Arbeidet ble fundert i Stortingsmelding 12 «Rent og rikt hav». For å kontrollere at tiltakene gir en varig forbedret tilstand skal den nye sjøbunnen overvåkes hvert år mellom 2020-2029. Årets undersøkelse ble en uventet overraskelse, fordi vi fant ny søppel på sjøbunnen.
– Dette var overraskende, siden det bare er 1 år siden tildekkingen ble ferdigstilt. Det var mest tomme flasker og bokser, sannsynligvis fra båttrafikken i området, sier Cathrine Bie, overingeniør avløp og miljøvern i Arendal kommune.

Må jobbe med holdningene

Andre aktiviteter som «Aksjon rydd strand», der kommunen tar med skoleelever for å rydde strender, er også et viktig lokalt bidrag til å hindre søppel i havet lokalt. Denne aksjonen er et viktig bidrag for å innarbeide gode holdninger og å skape bevissthet omkring avfall på avveie. Årets TV-aksjon går til WWFs viktige arbeid mot plast i havet, og ga et godt undervisningsmateriell til skolene som var med på “Aksjon rydd strand”. De innsamlede pengene til årets aksjon er øremerket hjelp til land i Sør-Øst Asia. Der er det ingen avfallssystemer slik som vi har i Norge, og avfallet samles i elver og ender til slutt ut i verdenshavene.


Alle kommunens innbyggere kan bidra til mindre søppel i havet.

Cathrine Bie, overingeniør i Arendal kommune


Prosjektgruppen «Våre Strender» gjør også en kjempegod jobb lokalt. De har som primærmål å rydde Raet nasjonalpark for plast og annen søppel.
– Alle kommunens innbyggere kan bidra til mindre søppel i havet. Ved å ikke bruke havet som søppelplass, passe på at ikke søppel tas med vinden, ikke kaste søppel og andre miljøgifter i toalettet er vi på god vei. Dette er en stor kilde til at søppel og lignende havner i havet og forurenser vårt livsgrunnlag, sier Cathrine Bie i Arendal kommune.

Fakta

Hva ble gjort da man renset Kittelsbukt og Pollen:

Tiltaksmålet for Arendal havn var å isolere forurensningen for å beskytte miljøet for helse- og miljøfarlige stoffer.
Videre gir vannforskriften føringer for at alle vannforekomster minimum skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.
Tiltakene ble gjennomført i perioden 2018-2019 og bestod i tildekking av sjøbunnen med rene knuste steinmasser i fraksjonen 0-32 mm. Arealet som ble tildekket var på 23.700 m2 (Kittelsbukt) og 27.500m2 (Pollen).
I området rundt Sjøbadet og badestranden ble tildekkingen avsluttet med et topplag av skjellsand (ca. 15 cm tykt). Innerst i Pollen, i områder grunnere enn 5 m, ble tildekkingen avsluttet med et topplag av skjellsand (ca. 15 cm tykt). I forkant av tildekkingen ble det hentet opp 11,1 tonn avfall fra sjøbunnen i Kittelsbukt og Pollen.

Bilde av sjøbunnen i Pollen
Bilde tatt april 2020