Jakter på energisvinn

Arendal eiendom KF forvalter energiforbruket i Arendal kommune.
God oversikt, kontroll og spisskompetanse sparer oss for mye energitap
.

I 2013 ble den såkalte EOS- gruppen, hvor EOS står for
energioppfølgingssystemer opprettet. EOS-gruppen består av Bernt
Arvid Danielsen og Frode Fraas Pedersen, som begge har sitt daglige virke fra Bjorbekk. Her har de en kommandosentral hvor de kan styre og overvåke energi og varme i de kommunale byggene.

Energidetektiver

Fra kommandosentralen på Bjorbekk har Bernt og Frode full oversikt over hvor mye energi som brukes, hvilke temperaturer og CO2- nivå som finnes i alle bygg og rom rundt om i
kommunen. Dersom de oppdager avvik i et bygg, må de rykke ut for å prøve å finne årsaken til avviket.
– Mye av tiden vår går med til å reise rundt til bygg for å finne ut hvorfor noen nivåer avviker fra normalen. Det er til tider litt detektivarbeid vi driver med, forteller Frode.
– I tillegg er det mange ansatte i skoler, i barnehager og omsorgssentre som har spørsmål om både temperatur spesielt og inneklima generelt, da er det greit å reise ut for å snakke med folk.
– God kommunikasjon med de som bor og jobber i byggene våre er viktig legger Bernt til. De kan fortelle at det har vært mye diskusjoner rundt hva som er rett temperatur å arbeide til, men at det i kommunes arbeidsmiljøutvalg (AMU) ble konkludert med hvilke temperaturer som er førende for kontorer og klasserom, i tillegg hvordan temperatur skal justeres på bo- og omsorgssentre.


– God kommunikasjon med de som bor og jobber i byggene våre er viktig

Bernt Arvid Danielsen


– Det var viktig for oss å få noe konkret vi kunne forholde oss til. Det er vanskelig å skulle ha rollen med å både redusere energikostnader for kommunen og samtidig opprettholde en riktig og levelig temperatur for de som bor og jobber i byggene våre.
Nå som det er konkludert med hvilke temperaturer som gjelder, er det lettere å få aksept for de tiltakene vi gjør, forteller Ragnar Bakken, som er leder for Eiendomsdrift i Arendal eiendom KF, som EOS-gruppen er en del av.

God overvåkning gir riktige tiltak

Formåsbyggene i kommunen som overvåkes fra Bjorbekk, oppvarmes med ulike energikilder som elektrisitet, fjernvarme, flis, solcelle, varmepumper eller gjennom energibrønner.
Roligheden skole, som stod ferdig til skolestart 2019, har både solcelle og energibrønner og er et såkalt «nullhus». Det vil si at i løpet av et år så produseres det like mye strøm som det brukes.
Bare solcellene ved Roligheden alene, produserer like mye strøm tilsvarende omtrent 15 eneboliger pr. år.


Bernt og Frode trives godt med jobben som energidetektiver. Ved å overvåke bygg og sette inn tiltak er de direkte medvirkende til å nå Arendal eiendom KF sin målsetting om et energiforbruk på 10 % under gjeldene regelverk på nye bygg, samt redusere energiforbruket på eksisterende bygg.
De får i tillegg brukt sin kompetanse i prosessen med nye byggeprosjekt. Siden det er de som skal ha den tekniske oppfølgingen av bygget
når det står ferdig, må de være med i prosessen underveis.
– Det er veldig spennende å få være med når det skal bygges nytt. Vi får innblikk i ulike løsninger for energieffektivisering, i tillegg så ønsker vi å sikre at det at det nye bygget får et anlegg som fungerer.
Tiltakene som settes inn er ofte utskifting av ventilasjonsanlegg og belysning.
– Ved å bytte til et mer moderne og energieffektive løsninger på ventilasjon og belysning sørger vi for at byggene får mer riktig temperatur, fuktighets- og CO2-nivå, i tillegg til at belysningen blir bedre og støyen reduseres. Altså blir byggene våre bedre bygg å være i ved hjelp av tiltakene som settes inn, sier Frode fornøyd.

Fakta

Energi og miljø på dagsorden i Arendal eiendom KF
Arendal eiendom KF har ambisiøse klima- og
miljøkrav. Foretakets skal ha en aktiv miljøpolitikk
med konkrete krav til mål og oppfølging.
I strategidokumentet til Arendal eiendom KF er det tatt inn flere målsetninger som gjenspeiler kommunens mål i kommunedelplanen
for klima og energi. Her er det blant annet satt som mål at byggsektoren i Arendal skal være fossilfri før 2030, og at energibruk i nye og eksisterende bygg skal effektiviseres.

Visste du at…

Mange tiltak drar lasset
I tillegg til energioppfølging og ISO-sertifisering jobbes det også mot andre større og mindre mål med tanke på miljøet, og som samlet sørger for at foretaket er en god bidragsyter for å nå kommunens målsetning:
• Ugressbekjempelse foregår på kveldstid for å unngå å skade bier og andre innsekter.
• Alt avfall skal kildesorteres.
• Gjenbruk av alt elektrisk utstyr.
• Tilrettelegging for sykkelparkering.
• Tilrettelegging for ladepunkter til elbiler.
• 60 % av bilparken i Arendal eiendom skal være fossilfri i løpet av 2023