Østre Agder- kommunene støtter Arendals tilbud på batterifabrikk

Østre Agder regionråd fikk presentert Arendal kommunes tilbud til Morrow Batteries. Ordførerne i Grimstad, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Froland, Åmli og Vegårshei uttrykte stor begeistring og entusiasme, og et samlet kollegium understreker at de står samlet bak forslaget. Eyde Energipark er nå hele Østre Agders felles satsing. Alle kommunene ønsker Morrow Batteries og deres medarbeidere hjertelig velkommen til vår region.

Arendal kommune er med videre i kampen om etablering av batterifabrikken Morrow Batteries. Det betyr at vi er ett steg nærmere å kunne tilby 2.500 nye arbeidsplasser i regionen vår.

Ordførerne og rådmennene i Grimstad, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Åmli, Vegårshei og Froland fikk presentert Arendal kommunes tilbud på styremøtet i regionrådet 23. oktober.
Ordførerne uttrykte stor begeistring og entusiasme, og et samlet kollegium understreker at de står felles bak forslaget. Eyde Energipark er nå hele Østre Agders felles satsing.

Eyde Energipark er det nye navnet på planområdet for Heftingsdalen, den foreslåtte plasseringen av Morrow Batteries. Det nye navnet ble vedtatt i bystyret i Arendal i slutten av september.

Gode argumenter

Det finnes mange argumenter for hvorfor Eyde Energipark er den beste tomten for etablering av Morrow Batteries.  I tillegg til å ligge i kort avstand unna Arendal havn, er Eyde Energipark plassert med tett på E18 i nord. Kommunen har allerede opparbeidet 100 daa næringsareal med vann og kloakk til tomtegrense, og ytterligere 175 daa er ferdig regulert. Det ble i sommer igangsatt regulering av flere hundre mål nytt næringsareal, så til sammen tilbys ca 900 daa til Morrow. Grunneierforholdene er avklart og midler til grunnerverv er bevilget. Agder Renovasjon ligger som ressurs for Morrow midt i området.
Helle næringsområde ligger like ved ny veitrace til havna, og er på ca 1200 daa.

Østre Agder har tradisjon for et levende, inkluderende og internasjonalt miljø. Noe som naturlig nok ble nevnt i Arendal kommunes tilbud. Tettstedet Eydehavn fikk navn etter Sam Eyde i 1913. Eyde valgte ut stedet, fire nautiske mil øst for Arendal sentrum, som det strategisk beste for sine industrietableringer. Elektrisk kraft fra Arendal-vassdraget og gode havneforhold ga de beste forutsetningene for det kommende industrieventyret. I dag er Arendal Havn lokalisert i Eydehavn, nettopp på grunn av den strategiske beliggenheten.

Tomten

Mer enn 100 års erfaring

I mer enn hundre år har Østre Agder, Kristiansand og Grenlandsområdet vært Norges viktigste industriregion. Arendal ligger helt sentralt i dette området, der industrien gjennom årtier har preget næringslivet. Direkte gjennom arbeidsplasser og verdiskaping, men også gjennom utvikling, rekruttering og oppbygging av kompetansemiljøer. Avstanden til spennende utdannings- og fagmiljøer er kort.

For å tilrettelegge for verdens mest miljøvennlige batterifabrikk må det tenkes miljø i alle ledd, noe prosjektgruppen for tilbudet til Morrow Batteries har lagt mye vekt på. Detaljene er mange, men Eyde Energipark tilrettelegger blant annet for bruk av allerede etablert infrastruktur ved å benytte eksisterende direkte tilgang til E18, samt at regulerte og utbygde høyspenttraseer kan oppgraderes uten behov for avskoging eller nyetablering av ledningstraseer.

Arendal kommune er stolt og glad for den store og unisone støtten vi får fra våre gode naboer.