Mennesker først

Folketråkk har bedt om innspill på mange måter. Blant annet gjennom åpne Folkemøter.

Folketråkkprosjektet har gitt enkeltpersoner og grupper mulighet til å medvirke og påvirke planlegging av grønn mobilitet og sosial bærekraft i Krøgenesområdet. Budskapet er: –  Sett levekårene for menneskene øverst når det skal lages planer for området.

Med Hjerte For Arendal har fått være med og bidra til aktiv innbyggerinvolvering knyttet til området Krøgenes-Bryggebyen og boligområdene rundt.
Arendal kommune har søkt Klimasats midler og fått tilskudd til prosjektet «Grønn mobilitet og sosial bærekraft i Krøgenes-området». Det har gjort det mulig å starte en by-og stedsutviklingsprosess hvor dialog og samarbeid med innbyggere og næringsdrivende kommer først, før formelle planprosesser etter Plan- og Bygningsloven eventuelt skal igangsettes.

Som en del av prosjektet har vi gjennomført et såkalt «Folketråkk». Det handler om å samle inn lokal kunnskap og innspill gjennom samtaler, workshop, besøk på skolen og turer i terrenget. Innoventi fikk tildelt oppdrag fra kommunen til Folketråkk-gjennomføringen i samarbeid med Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte For Arendal, som i denne sammenheng også har jobbet som kommunens PhD kandidat på by- og stedsutvikling. Arbeidet har vært mulig gjennom et svært godt samarbeid med informasjons- og kartavdelingen i kommunen.

Lisbeth Iversen på et av folkemøtene. Foto: Tonje Jacobsen.

– Dette arbeidet har vært både interessant og krevende, da koronarestriksjonene har ført til at vi har måttet jobbe med flere metoder for innsamling av innspill og ønsker, samt kartlegging av lokal kunnskap om behov og utfordringer. Nå er vi ferdige med å oppsummere denne delen av arbeidet i en rapport som vi håper mange får glede av, og som blir aktivt benyttet i det videre arbeidet, sier Lisbeth Iversen.

Innspillene kan oppsummeres i følgende punkt:

Gjør Kystveien trygg

• Strakstiltak som reduserer trafikken
• Strakstiltak som øker trafikksikkerheten, for eksempel nedsatt fartsgrense, fotgjengerfelt med fartshumper, god belysning og kantstopp for buss
• Sikrere overgang med bro over Enghavenkrysset
• Del gang og sykkelsti hele veien mellom Krøgenes og byen
• Tiltak som demper støy, for eksempel beplantning, jordvoller og forskjønning av fjellskjæringer, spesielt langs Vindholmsletta mellom Krøgenes og Bryggebyen
• Flytt bommen fra E18 til Kystveien
• Ta frem igjen planene for tunnell
• Lag ny rute for hurtiggående passasjerbåt eller elferje fra Arendal sentrum, med sentrale stoppesteder i Tromøysund. (Fremtidsrettet, med eldrift, på foil, og autonom.)

Rydd, bygg og skilt stier og snarveier

• Bygg sti mellom Krøgenes og Engefjell
• Bygg sti mellom Krøgenes og Vindholmheia
• Bygg trapper på den bratte stien mellom Vindholmheia og Engefjell
• Rydd gamle stier, og koble stier og turveier sammen, for eksempel rundt Dyvikåsen og Taksterås
• Lag gode skilt og kart over alle stiene i området, inkludert Lensmannspynten og Ekevalen

Sett levekår øverst

• Ta med barn og unge i prosessene
• Lag et forum for innbyggerdialog. Dette er vedtatt som et forslag i Kommuneplanens Samfunnsdel.
• Etablér et nærmiljøutvalg
• Kommunisér bedre hva som skjer
• Se på hele området fra Krøgenes til Arendal sentrum som et sammenhengende boligområde.
• Sett levekårene for menneskene øverst når det skal lages planer for området.

Gjør Kystveien trygg

Det er umulig å snakke om Grønn mobilitet i Krøgenesområdet uten å påpeke den store trafikkbelastningen på Kystveien.
I mange år ble det lovet at tilførselsveien fra Krøgenes til E18 skulle avlaste Kystveien. Effekten står dessverre ikke i forhold til kostnadene og naturinngrepene.

Hver dag kjører det fortsatt 15 000 biler gjennom boligområdene langs Kystveien mellom Krøgenes og Barbu. Til sammenligning kjører det 3000 biler på tilførselsveien gjennom skogen fra Krøgenes til nye E18, og 11.000 biler på den nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Irene Bjøkne Grønset flyttet med familien fra Oslo til Arendal, og bosatte seg i nærheten av Kystveien.
– Vi er overrasket over all trafikken. Støy­ belastningen er konstant. Noe av det verste er mopeder og motorsykler, som bruker Kystveien som racerbane, gjerne midt på natta.

Irene er en av innbyggene som bor langs kystveien og har engasjert seg i Folketråkk.

Mange innspill ønsker å redusere trafikken langs Kystveien. Det er svært trafikkfarlige situasjoner og mange nestenulykker. Biltrafikken skaper også mye støy, som plager naboene hele døgnet.

Det kan bli vanskelig å bli kvitt all trafikk, fordi det er mye intern trafikk mellom boligområder og handelsområdet, og det er også mange som har behov for å kjøre til trening og andre gjøremål.
Desto viktigere er det å gjøre tiltak for å senke farten.

Krysset ved Enghaven

Mange er opptatt av at krysset ved Engehaven må utbedres. I dag er fotgjengerovergangen her et farlig sted, både for bilister og myke trafikanter. Dette kommer opp både på spørsmål om grønn mobilitet og sosial bærekraft. Mange har konkrete innspill på hva som bør gjøres: Tryggere fotgjengerovergang, mindre trafikk slik at det blir lettere å krysse veien, det burde vært en rundkjøring ved avkjøringen til Engehaven, tryggere overgang fra Engehaven til Løkholmen, gangbro fra Rolvsmyra over til Løkholmen, eller hva med en undergang?

Miljøgate mellom Krøgenes og bryggebyen

Heia/ skrenten Vindholmsletta bør beplantes. Sykkelstien bør flyttes nærmere sjøen, og skilles fra Kystveien med en jordvoll. Langs sjøen burde det være vintergrønt og benker, og kanskje en brygge hvor man kan sitte og nyte utsikten over sjøen. Man kan faktisk få laget en fantastisk miljøgate med gangveien mellom Krøgenes og Bryggebyen.

Flere tar også til orde for å skille mellom sykkelfelt og gangfelt. Det er viktig å ta vare på sykkelstien og å sikre gode overganger.

Asfaltjungelen ved butikkene på Krøgenes

Området ved butikkene på Krøgenes er preget av bilparkering og asfalt. Flere innspill ønsker grønne lunger, med benker, belysning,
beplantning, lekeområde og parkmessig utforming. Parkeringsplassen bør legges bedre til rette for gående med oppmerkede gangfelt eller opphøyd gangfelt. Nærme inngangspartiene må det komme sykkelstativer med tak over.

For å oppfordre til økt bruk av kollektivtransport, kan busstidene stå i sanntid på skjermer i butikkområdet.

Jordvoll langs Kystveien mot Bryggebyen, og innsnevringer av veien med gatetun-løsninger og beplantning er viktige forslag.

Du kan lese hele rapporten: Folketråkk for grønn mobilitet og sosial bærekraft

Du finner mer informasjon om prosjektet på nettsiden vår.

Vi har også tidligere skrevet om prosjektet: Pådriv for Krøgenes