Mot til å være seg selv

Foto: Arendal voksenopplæring. Fra venstre: Gry Tangstad, minoritetsrådgiver i Agder, karriereveileder ved Arendal voksenopplæring, Karl Norli og helsesykepleier ved Arendal voksenopplæring, Ingrid Sofie Torstveit Nordhus.

Prosjekt Frihet UNG er kompetansedeling på tvers av skoler, samskaping mellom nabokommuner og et strålende eksempel på prosjektutvikling der ungdommenes egen stemme er blitt hørt.

Undervisningsopplegg

Arendal voksenopplæring er en av flere kommuner i Norge som benytter seg av Prosjekt Frihet, et undervisningsopplegg for å forebygge negativ sosial kontroll og mobbing rettet mot voksne innvandrere og flyktninger i voksenopplæringen. Verktøyet er utviklet av Kvalifiseringstjenesten i Grimstad kommune og den ideelle organisasjonen LUNAR og er støttet med midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Prosjektet er nå spredt til en rekke kommuner i landet.

Ny variant

Arendal voksenopplæring var første kommune til å ta i bruk undervisningsopplegget etter Grimstad kommune, og har sett nytten av et godt og viktig verktøy i møte med voksne innvandrere og flytninger. Inspirert av dette, ble Arendal voksenopplæring pådriver for å utvikle en variant som kunne rette fokus på negativ sosial kontroll og mobbing i ungdomsskolene i vår kommune – i et bredt perspektiv. I et samarbeid med Prosjekt Frihet/Grimstad kommune ble Prosjekt Frihet UNG utviklet.

Medvirkning

Forskning viser at er både majoritets- og minoritetsungdommer kan utsettes for en kontroll som er negativ, som påvirker ungdommenes mulighet til å ta valg i sitt eget liv. For oss har det vært viktig å gi skolene et verktøy som styrker elevenes mulighet for at de kan være den de selv har lyst til å være. Gjennom Prosjekt Frihet UNG får ungdommene kunnskap om hva negativ sosial kontroll er, hvilke rettigheter de har og i dialog finne felles forståelse for hva som kan gjøre dem frie til å ta valg for sitt eget liv. Derfor har det i utarbeidelsen av Prosjekt Frihet UNG, vært viktig at 5 ungdommer har vært med som en referansegruppe og kommet med sine innspill.

Sertifisert

4. september ble 7 ungdomsskoler i Arendal kommune sertifisert av helsesykepleier ved Arendal voksenopplæring til å ta i bruk Prosjekt Frihet UNG. Gjennom dette er skolene med på arbeide for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel om å «bevisst og arbeide for å redusere negativ sosial kontroll som hindrer deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter.» Midlene kommer fra Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder som et «tilskudd til å heve kompetansen i innen temaet negativ sosial kontroll». I sluttfasen fikk vi også midler fra Arendal kommune; «Forebyggende tiltaksmidler 2020». Både mobbeombud på fylkesnivå og mobbeombudet på kommunalt nivå løfter frem Prosjekt Frihet UNG som et viktig tiltak.  

Kompetanseheving

Midler fra Fylkesmannen gjorde det også mulig for Arendal voksenopplæring å invitere til et åpent seminar om negativ sosial kontroll i fjor høst. Nærmere hundre deltakere fra offentlig og frivillig sektor i Arendal kommune fikk økt sin kompetanse på feltet, gjennom eksterne forelesere på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Arendal voksenopplæring er opptatt av samskaping og samarbeid på tvers av både etater og sektorer, og tror at noe av det beste utviklingsarbeidet finnes nettopp i de ulike skjæringspunktene. Nå gjenstår det bare å ønske de sertifiserte skolene lykke til i det viktige videre arbeidet!

Teksten er skrevet av samfunnskontakt ved Arendal voksenopplæring Hilde Mjøs og helsesykepleier ved Arendal voksenopplæring Ingrid Sofie Torstveit Nordhus.