Agder er i front når det gjelder velferdsteknologi

Innovasjons-partnerskap har fått 15 millioner av Innovasjon Norge. Det offentlige kan ikke løse samfunnsflokene alene. Nå er det behov for å tenke innovativt og bredt, og dette må gjøres sammen med næringslivet og innbyggere. 

– Måten vi samarbeider på er unik, og den gjør at vi ligger helt i front, sier kommunalsjef Torill Skår. Hun er veldig fornøyd med tildelingen som viser at Agder er i helt fremme når det skal utvikles nye digitale løsninger til hjelp for innbyggene.

 

Kommunalsjef Torill Skår

– Tildelingen er veldig gledelig og vil bidra til at vi kan videreutvikle det gode samarbeidet innen e-helse mellom Agderkommunene i partnerskap med leverandører. Hensikten er å utvikle og tilby fremtidsrettede og innovative løsninger for innbyggere og pasienter på Agder. Vi håper dette vil kunne ha nasjonal overføringsverdi, sier Aase S Hobbesland, kommunalsjef for helse og omsorg i Grimstad kommune og leder av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi. 

RKG e-helse består av alle kommunene i Agder og har nå fått midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre innovasjonspartnerskap. 

Næringslivet kan bidra til tjenesteinnovasjon 

– Innovasjonen går ut på at vi setter innbyggerne i sentrum. Vi arbeider med å flytte perspektivet fra hver enkelt virksomhet til å sette innbyggeren i sentrum – uavhengig diagnose, funksjonsnivå eller tjenestenivå, forklarer Hobbesland. – For å lykkes med dette må det utvikles sømløse teknologiske løsninger og tjenester på tvers av kommuner, fastleger og sykehus. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, spesialisthelsetjenesten og innbyggerne selv. 

Erfaring med komplekse prosjekter 

RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad. 

– Gode løsninger innen e-helse og velferdsteknologi er noe vi har samarbeidet om i Agder i flere år, understreker kommunalsjef for helse og levekår Torill Skår i Arendal kommune og kommunalsjef for velferd Heidi H Haven i Lindesnes kommune.  

– Gjennom tett samarbeid mellom samtlige kommuner i Agder, lykkes vi med effektive prosesser for å implementere digitale løsninger, forteller Kjetil Løyning fra sekretariatet i RKG e-helse. – RKG e-helse sikrer koordinering og forankring i komplekse utviklings- og implementeringsprosesser. Dette har vært med på å bygge den kommunale og regionale gjennomføringskompetanse for innovative prosesser. 

Juryens begrunnelse 

Søknaden til Agderkommunene gikk helt til topps i årets finalerunde for innovasjonspartnerskap, og begrunnelsen fra juryen var som følger: 

«Tilbakemeldingene fra både ekspertpanelet og juryen var svært gode. Deres søknadsskisse beskriver en utfordring som er aktuell for mange aktører i Norge og utlandet. Dere er godt rigget for å gjennomføre et innovasjonspartnerskap og har god kompetanse med tanke på både innovasjon og anskaffelser. Dere svarte godt på spørsmålene fra juryen i finalerunden og beviste gjennom presentasjonen at utfordringen er svært aktuell og at det er behov for å tenke nytt innen dette området.» 

Innovasjonspartnerskap 

RKG e-helse er et ledernettverk, som jobber for en bærekraftig region med fokus på samarbeid innen e-helse mellom kommuner, sykehus og fastleger på Agder. Et innovasjonspartnerskap vil dermed bli en naturlig fortsettelse av fellessatsingen med e-helse Agder 2030 «Innbyggerne i Agder har tilgang på enkle, sikre, helhetlige digitale helse- og omsorgs-tjenester». 

– Vi har lenge hatt gleden av å samarbeide med de andre kommunene i Agder. I tillegg har vi erfaring som kommunepartner i Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og vi har deltatt som følgevirksomhet til Norges første innovasjonspartnerskap i regi av Stavanger kommune forteller prosjekteier og direktør for samfunn og innovasjon i Kristiansand kommune, Wenche Dehli. 

– Våren 2020 ble Kristiansand også invitert til å delta i prosjektet FORAN, sammen med Trondheim og Bergen. FORAN er finansiert av Norges Forskningsråd. FORAN-prosjektet handler om å styrke kommunenes innovasjonsevne i forbindelse med anskaffelser. 

Enklere hverdag for innbyggere 

– Utfordringsbildet som hele Norge står overfor er knapphet på personell, understreker Dehli. – Dette gjør at vi må tenke annerledes og utnytte mulighetene teknologien gir, slik at innbyggere får en enklere hverdag og næringslivet en tydelig “bestilling”. I dag forventer folk digitale og sømløse løsninger og å kunne kople eget utstyr til kommunens, fastlegens eller sykehusets løsninger, sier Dehli. 

Bærekraftsmål 

Hobbesland understreker at RKG e-helse arbeider for å nå FNs bærekraftsmål; God helse, innovasjon og infrastruktur og samarbeid for å nå målene. – Vi er sikre på at det vil øke innbyggernes selvstendighet, bidra til bedre kvalitet og mer kostnadseffektive tjenester. Kort og godt bærekraftige helse- og omsorgstjenester. 

Dialog med direktoratet for e-helse 

– For å realisere dette innovasjonspartnerskapet, må vi sikre at løsningene som utvikles er i tråd med og bidrar til videreutvikling av nasjonale føringer, strategier og standarder. Vi har derfor vært i dialog med Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet i forkant av at søknaden ble sendt inn, kommenterer Løyning. 

Thor Steffensen, ansvarlig for velferdsteknologi og digitale hjemme-oppfølging i Direktoratet for e-helse, bekrefter dette: 

– Vi synes det er spennende at Agder her har fått tildelt midler til å gjennomføre et slikt Innovasjonspartnerskap og dette er av nasjonal interesse. 

Vil du lese mer?

100 millioner til å løse samfunnsutfordringer – sak på Innovasjon Norge sine nettsider.

eHelse Agder – sak om tildelingen

NRK Sørlandet:

Agder på teknologitoppen

Agder leder an når det gjelder velferdsteknologi i Norge. Det sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Teknologien skal hjelpe mennesker til en bedre hverdag. I dag var statsråden på besøk i Grimstad.
Innslag på NRK Sørlandet