Brenner for inter-kommunalt samarbeid

Dag Svindseth er brannsjef i Østre Agder Brannvesen. Brannstasjonen på Stoa er sentral for flere brannstasjoner på tvers av kommunegrensene og er en av de mange interkommunale samarbeidsordningene.

– Ved en interkommunal ordning får du mye mer effekt ut av hver krone som spyttes inn, sier brannsjef ved Østre Agder brannvesen.

Åtte brannstasjoner i et samarbeid Østre Agder brannvesen (ØABV), med hovedsete på Stoa i Arendal, er et interkommunalt foretak som består av åtte brannstasjoner i syv kommuner, hvor Arendal er vertskommune.
Hovedstasjonen er på Stoa, og her er det til alle døgnets tider alltid et vaktlag klar til utrykning i en av de mange brannbilene i garasjen.
– I dag står ØABV for svært stor felles slagkraft ved behov. Vi har mer enhetlig kompetanse og større operasjonell slagkraft ved hendelser
– samt flere til å dele på de tyngste investeringene, sier brannsjef Dag Svindseth.
Brannvesenet er en av flere etater som har et interkommunalt samarbeid på tvers av kommunegrensene.

29 kommuner samarbeider

– Er det branner, ulykker eller andre redningsoppdrag eksempelvis i Gjerstad kommune, varsles samtidig innsatsleder i ØABV som leder og koordinerer hendelsen. Avhengig av oppdragets art, så kobles de nødvendige støtte- og tilleggsressurser inn fra de andre brannstasjonene, uavhengig av kommunal tilhørighet, sier Svindseth.
Alle som ringer 110 i Agder (med unntak av Sirdal kommune som sokner til Rogaland) kommer til alarmsentralen på Stoa som har ansvar for ut-alarmering og støtte til alle kommuner på Agder. Agder 110 er en underavdeling i Østre Agder brannvesen, og i dette spesielle samarbeidet inngår 29 kommuner, 6 brannvesen, 39 brannstasjoner og cirka 650 brannmenn.

Best og hurtigst mulig hjelp

– Vi er gode til å samarbeide mellom kommunene, og det sparer både innbyggerne for penger og sikrer dem best mulig kvalifisert hjelp – hurtigst mulig. Kravene rundt dette arbeidet ville gjort det svært krevende for en kommune å stå med ansvaret alene, mener Svindseth.
Gjennom samarbeid vil enkelte stasjoner i større grad kunne spesialiseres innenfor deler av tjenesteområdet.
– Større fagmiljø, spesielt innenfor feiing, tilsyn og det brannforebyggende arbeidet, kommer definitivt innbyggerne til gode gjennom profesjonell drift mot alle våre kommuner. Østre Agder brannvesen kjennetegnes av godt skolerte mannskaper med mye erfaring, godt materiell og utstyr – og ikke minst innovativ og nyskapende tenking i hele det brannforebyggende spekteret, presiserer brannsjefen.

Kommunale selskaper og samarbeid

– Ofte vil begrunnelsen for at mindre kommuner inngår interkommunalt samarbeid være at de blir svært sårbare hvis oppgaven skulle løses i egen regi. Det kan også være at tilgang til en spesifikk kompetanse er begrenset.
Det har kommunene opplevd når de søker etter for eksempel psykolog. Andre kompetansegrupper, som jurister, har betydelig nytte av å inngå i en gruppe slik at de samlet kan dekke mange juridiske felt der kommunene har behov.
– I dag samarbeider fire kommuner om kompetansen på dette felt, sier Ole Jørgen Etholm, i Østre Agder Regionråd, som er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen.

Fakta
Arendal kommune har mange forskjellige former for samarbeid for å sikre best mulig tjenester til innbyggerne.

Vertskommunesamarbeid
Østre Agder Brannvesen (ØABV)
Østre Agder krisesenter
Legevakten i Arendal
Østre Agder (Interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Østre Agder) De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli, Skatteoppkrever for Arendal og Froland.
Interkommunal arbeidsgiverkontroll

Kommunale foretak (KF)
Arendal eiendom
Arendal havn

Interkommunale selskaper (IKS)
Agder Arbeidsmiljø IKS
Agder Renovasjon IKS
Arendal revisjonsdistrikt IKS
Aust- Agder Kulturhistoriske senter IKS
Etablerersenteret IKS
IKT Agder IKS
Konsesjonskraft IKS
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Felles kommunalt samarbeid
Agder kommunale støttetjenester (AKST)
Arendal og Grimstad kommune har en felles tjeneste som har ansvar for lønn, regnskap, dokumentsenter og arkiv. Det også derfor all post til Arendal kommune sendes til Grimstad.