Kommunale avgifter – du betaler for det du bruker

Enhetsleder for kommunalteknikk og geodata, Jon Øystein Dalsmo, styrer disse kommunale tjenestene. Rørene i Centralgaten var over 100 år gamle og er nylig skiftet.

Når du får vann inn til huset, avløp ut og søpla tømt, betaler du for dette gjennom de kommunale avgiftene. Kommunen tar ikke mer betalt enn det koster å drifte dette.

Prisen på de kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Det vil si at kostnaden ved tjenesten skal dekkes av de som bruker den. Altså betaler vi for å få vann inn til vårt hus og det vannet som vi bruker.
– Ved selvkost gjelder generasjonsprinsippet, som er en regel som bygger på at kostnaden ved tjenesten som ytes i dag skal dekkes av brukerne som drar nytte av tjenesten, sier Jon Øystein Dalsmo. Han er enhetsleder for kommunalteknikk og geodata og brenner for å levere bra tjenester til innbyggerne. Han blir fort engasjert når han snakker om dette arbeidet.
– En del sentrale tjenester i Arendal kommune finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne, dette omfatter tjenestene vann, avløp, renovasjon blant annet. Det tjenesten koster skal i sin helhet dekkes inn via gebyrene. Som innbygger i Arendal kommune betaler du noe mindre enn innbyggerne i Tvedestrand og Froland, men noe mer enn innbyggerne i Grimstad, forklarer Dalsmo.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner som er tett befolket på grunn av stordriftsfordelene og antallet av
abonnenter som deler på kostnadene.
Hvilket aktivitetsnivå en kommune har på disse tjenestene, er også sentralt for kostnadsnivået og kvaliteten på tjenestene.
Kombinasjonen av at Arendal kommune er en kommune som tidligere bestod av flere kommuner, da med sine egne anlegg og noen felles løsninger, samt topografien i kommunen, gjør at vi har mange pumpestasjoner for avløp. Dette er noe som trekker opp kostnadene til denne tjenesten.

Visste du at …
… 160 liter vann bruker hver person i gjennomsnitt i døgnet her i Norge.
…drikkevannet i Arendal tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
…drikkevannskilden vår er Rore.
…i Arendal har vi bløtt/mykt vann. Verdien ligger på ca. 2 ºdH.

Arendal vannverk sikrer bra kvalitet på vårt drikkevann.