«Klima er usexy, men både trendy og kult»

Mange ord på samme utfordring, les hvordan vi i Arendal kommune jobber med miljø.

Klima. Dette ordet man hører overalt. Klimastreik. Klimakrise. Klimaskeptikere. Klimakvoter. Klimagass. Klimaendringer. Klimaavtaler. Og det siste som dukket opp i sommer var det store klimabrølet som skulle skape klimaengasjement hos både folk og politikere. Vi har hørt om det i en årrekke. Vi begynner å bli lei. Kanskje litt skeptiske. Og påvirker det meg? Eller kanskje bare barna våre? Om du leser videre skal jeg lede deg gjennom todagers klimakonferanse på under fem minutter.
Først: hvorfor har dette klimasnakket fått så økt fokus de siste årene og hva er det Greta Thunberg egentlig snakker om?

Jo. Den historiske avtalen. Parisavtalen. Hørt om den før? Den avtalen der alle verdenslandene forplikter seg til å reduserer utslipp i så stor grad at vi stanser den globale oppvarmingen på 1,5 grader? Og det før det magiske året 2050? Og det er kortversjonen.

«Det angår ikke meg» tenker du. Eller: «jeg har jo kjøpt meg elbil» sier du. Kanskje har du også kvitta deg med både oljefyr og halve garderobe. Fått deg en moderne kapselgarderobe.

Men.

Norge har satt seg et mål og forpliktet seg til å kutte utslipp med 40% innen 2030. Det er ikke mer enn knappe 11 år til! Og det er bare begynnelsen. Regionen Agder har et enda mer ambisiøst mål om 45 % kutt innen 2030.

Hvordan gjør vi dette da? Hadde løsningen vært enkel så hadde vel klimafokuset neppe vært så stort. Svaret er egentlig at alle må bidra. Og kommunen må være både en bidragsyter og en tilrettelegger. Og kommunen? Det er administrasjon + politikere. Når kommunen leverer gode langsiktige løsninger, og selv går foran med et godt eksempel er det lettere for folk flest å følge etter. For folk flest er vi avhengige av.

Kommunen kan og skal bidra med en effektiv arealbruk, smarte innkjøpsavtaler og bevisste tjenesteprodusenter. Og vi utreder. Lager planer. Skriver notater så blekker spruter. Reiser på konferanser. Øker kompetansen. Leser rapporter. Hvor mange plansaksdokumentreferatsutredninger trenger vi før vi faktisk gjør noe?

Klimarådgiver Ragnhild Hammer.

Arendal kommunes egen klimarådgiver Ragnhild Hammer har i en årrekke jobbet med klima i nærmiljøet vårt og har ett budskap: Det vi trenger nå er action! Hun er av den klare oppfatning av at nå er det politikerne som må sette i gang de ambisjonene de har gått til valg på og det skal gjøres i samarbeid med administrasjonen. Stol på administrasjonen som fagfolk. Bestill oppdrag og gjennomføring av disse fra administrasjon. Inviter administrasjonen inn til gode gruppesamtaler, sett dere inn i saker og vedtak. Tenk for en deilig følelse det er å ha en trygghet i de sakene du snakker om? Både til media og folk flest. Dette er oppskriften på det som i klimasammenheng blir kalt Arendalsmodellen. Den modellen som flere av kommunen på Agder nå ser opp til, vil ta i bruk og ser på som sin inngangsport til et bedre klimaarbeid. Arendal kommune er et forbilde på Agder!

Klima handler ikke nødvendigvis om overvann, bomringer, ekstremtørke eller havnivåer. Det handler om mer enn det. Det handler om en bedre hverdag for meg og deg. En bedre folkehelse. Bedre luftkvalitet. Trygge nærmiljøer. Og kanskje en ny måte å tenke på? Du kan like gjerne bli vant med det. Sirkulærøkonomi. Upcycling. Rullatoravstand (som rådmann Harald Danielsen sier). Støyfrie anleggsplasser. Karbonbinding. Regenerativt landbruk,

Jeg kan ikke si det bedre selv enn slik Nicolai Østeby i Unge Høyre Agder sa det: «Klima er kanskje usexy, men det er kult og trendy».

Var ikke fem minutter lesning nok for deg så ta en lytt til Miljødirektoratets klimapodkast og intervju med Ragnhild Hammer. Den finner du der du ellers laster ned dine podkasts.

Arendalsmodellen: En gang i måneden møtes klimarådgiver, kommunalsjef, rådmann, ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og komiteledere til én time med felles dialog og fokus på klima. En arena for den gode samtalen, utveksling av ideer, påfyll av kunnskap og oppdatering på lokale forhold.

Hva har Arendal kommune gjort i sitt klimaarbeid:

 • Areal- og transportplan med føringer som har gjort at 18 boligområder er tatt ut av kommuneplanens arealdel.
 • All kommunal byggmasse har fossilfri oppvarming.
 • Kommunen har opprettet en transportpool med elbiler/hybridbiler/elsykler som finansieres av det som tidligere var kjøregodtgjørelser.
 • Søkt og fått midler til en elektrisk renovasjonsbil, elektrisk truck, 10 elsykler, 2 elektriske lastesykler, ladepunkt til kommunens elbiler og forprosjekter til klimavennlig helsebygg, grønn mobilitet og mulig elektrifisering av fritidsbåter.
 • Flere sykkelveier, merking av sykkelfelt, sykkelparkeringer og kampanjer på å bruke sykkel.
 •  Alle kommunale bygg har fossilfri oppvarming.

Hva skal vi gjøre i vårt klimaarbeid:

 • Klimabudsjett
 • Elektriske ferger
 • Utslippsfrie byggeplasser
 • Klimavennlige bygg
 • Skifte til elektriske varebiler/tyngre kjøretøy
 • Prioritere syklende og gående
 • Bedre busstilbud

Skrevet av Ragnhild Trønnes, ingeniør Arendal kommune


Alle kommuner i Agder-fylkene var 23. – 24. oktober invitert til klimasamling i Kristiansand.
Konferanse var i regi av Miljødirektoratet, DiFi, KS, Cicero, Fylkesmannen i Agder og de to fylkeskommunene. Samlingen hadde et helhetlig fokus på å hjelpe kommunene med å kutte utslipp av klimagasser. Arendal kommune var representert ved klimarådgiver Ragnhild Hammer, forurensningsmyndigheten Ragnhild Trønnes, landbruksrådgiver Morten Foss, arealplanlegger Kristin Fløystad og innkjøpssjef Camilla Holm, samt rådmann Harald Danielsen.

Ragnhild Hammer fortalte blant annet om Arendal kommunens bilpool.