Kommuneøkonomi

Foto: Jannike Mohn

Hvor får kommunen pengene fra?

66 prosent av kommunens inntekter er rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskudd er penger kommunen får fra staten. Vi har lavere skatteinntekt enn den gjennomsnittlige kommune, derfor får vi et høyere rammetilskudd fra staten.
Arendal hadde inntekter på cirka 3,5 milliard kroner i 2018.Du kan se hvordan inntektene fordeler seg. Vi fikk inn 113 millioner kroner i eiendomsskatt i 2018.

Hva bruker kommunen pengene på?

Grafen under viser hva kommunen bruker penger på: Barnehage, skole, helse- og omsorg, sosialsektoren. Øvrig dekker administrasjon, kirker og samferdsel. Utgiftene til vann, avløp og renovasjon er ikke en del av dette, disse utgiftene blir dekket av gebyrer. Innbyggerne betaler altså direkte for den tjenesten de får. Det er vedtatt ved lov og er såkalt «selvkost».
Helse- og omsorg er den største sektoren. Når befolknings-sammensetningen endrer seg, er det sannsynlig at utgiftene også vil stige.
Kommunen leverer et bredt spekter av tjenester til Arendals befolkning.

Hva slags utgifter har kommunen?

Hele 59 prosent av kommunens inntekter går til lønn og sosiale avgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift). Dette er lønn til kommunens ansatte innenfor alle sektorer.
Kjøp av varer og tjenester utgjør 11 prosent og i dette inngår alt av driftsmidler, altså alt kommunen handler.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon er eksempelvis overføring til private barnehager, overføring til Arendal Eiendom med mer.
I overføringer inngår overføringer til AKST og IKT Agder som er kommunens leverandør av lønn, regnskap, arkiv og IKT.
I sum har kommunen ca. 4 mrd. kroner i gjeld. Gjelden må betales med renter og avdrag, og dette er penger som må tas av kommunens driftsbudsjett.

Visste du at …

 • Arendal er en lavinntektskommune?
  Arendal har 94 prosent av landssnittet i inntekter. Det betyr at kommunen må levere tjenester for mindre ressurser enn andre.
 • Befolkningssammensetningen i Arendal vil, som i resten av landet, endre seg fremover. Det blir færre unge og flere eldre. Kommunen må tilpasse tjenestene for å dekke endrede behov.
 • Det er 44 927 innbyggere i Arendal per 2. kvartal 2019. Forventet be- folkning i 2030: 47 088 og i 2040: 48 287 innbyggere (SSBs framskriving, middelvekst med lav innvandring: MMML).
 • 405 barn ble født i kommunen i 2018, 367 personer døde.
 • Skattenivå er på 83 prosent av landssnittet.


Ordliste:

 • Netto driftsutgifter viser driftskostnader etter at tilskudd fra staten og eventuelle andre inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av skatteinntektene til kommunen og summen kommunen får fra staten.
 • KOSTRA – står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.
 • KOSTRA-gruppe 13 – består av store kommuner utenom de fire største kommunene. Når vi sammenlikner kommuner, er det viktig å sammenlikne med noen som er sammenliknbare. I stor grad sammenlikner Arendal seg med KOSTRA-gruppe 13.
 • Selvkost – Kostnader som er finansiert av gebyrer.
 • Demografi – Beskrivelse av utviklingen og sammensetningen i befolkningen.