– Vi må starte før de er født

May Karin Holanger, avdelingsleder for Helsestasjonen i Arendal, ser den store fordelen ved at familietjenesten og helsestasjonen har slått seg sammen. Spesielt for å hindre frafall i videregående skole.

25 prosent frafall i videregående opplæring koster samfunnet ekstra. Både fordi mange blir arbeidsledige, noen sliter med psykiske problemer og kommunen får færre arbeidstakere. Men ikke minst kan frafall i videregående opplæring gi den unge utfordringer på arbeidsmarkedet som kan gå ut over livskvaliteten.

Levekårsundersøkelsen her i Agder viser at vi har en jobb å gjøre med å inkludere i arbeidslivet. Her i kommunen starter dette arbeidet allerede før barnet er født ved at gravide som har ekstra utfordringer i livet, får ekstra oppfølging. Fra barnet er født og til det er voksent, har kommunen mulighet til å hjelpe.

Jordmødre og helsesykepleiere fanger opp
– Å ikke fullføre videregående opplæring preger livskvaliteten resten av livet, sier Holanger.
Hun mener at det nå, i en felles enhet, blir enda mer styrket arbeid med barn og unge for å unngå utenforskap. En av endringene er at jordmødrene og helsesykepleierne har fått styrket sin kompetanse til å fange opp mennesker som trenger ekstra oppfølging og gir ett utvidet tilbud på helsestasjonen.
– Vi må starte ved graviditeten.
For å hindre frafall i videregående opplæring, må vi starte allerede før de er født. Når vi fanger opp familier som sliter, det er da vi virkelig føler at vi får til noe, poengterer Holanger.

Jobber tettere sammen
Hun mener i sum at Arendal kommune prioriterer forebyggende arbeid høyt. Fra å satse på både mer fysisk aktivitet i skolen, samlinger for unge mødre, til selvmordsforebyggende team. Gode barnehager, gode skoler, gode fritidsaktiviteter er gode forebyggere!
– I en felles enhet jobber vi tettere sammen og har en felles målsetting, presiserer hun. Og i tjenesteområdet Barn, unge og familier har vi alle samme mål: Barnet/ungdommen skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Arendalshjelpa

Både idretten, frivilligheten og kulturlivet samarbeider med kommunen for tidlig innsats og forebyggende arbeid mot utenforskap. Det er også etablert en egen inngangsport til kommunens tjenester innen psykisk helse og rus – Arendalshjelpa. Den er til for alle barn, ungdom eller familier med psykiske vansker, og også voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Les mer: Forebygging gir bedre livskvalitet