Innvandrerrådet søker etter folk med engasjement

Voksenopplæringen hadde et åpent arrangement for å få flere til å stille til rådet, samt flere til å stemme.

Ghodsieh Elaheh Rasouli har vært nestleder i innvandrerrådet i snart åtte år.

«Det har vært veldig bra. Det er viktig at innvandrer deltar i det norske samfunn. Det er ofte saker som også vedrører oss.»

Ghodsieh Elaheh Rasouli, nestleder i innvandrerrådet

Selv kom hun som flyktning fra Afghanistan i 2001, og fortalte fra scenen at det er viktig at kvinnene også engasjerer seg. Det kan være vanskelig, når man som henne kom fra et land, hvor kvinner ikke kunne engasjere seg i politikk. Men i Arendal kan man være trygg på at bystyret mer enn gjerne lytter til innvandrerrådet og at det er bra å engasjere seg i demokratiet vårt.

«Vi gir våre meninger som blir tatt med til bystyret. De respekterer oss og lytter til oss i saker som er ekstra viktig for oss. Vi er også en del av samfunnet,» sier Ghodsieh.

Ghodsieh Elaheh Rasouli, nestleder i innvandrerrådet , håper mange stiller til valg så rådet avspeiler alle grupper av innvandrer i Arendal.

Hun forteller at de eksempelvis ble involvert da det var mistro mot barnevernet i Arendal. Mange nye landsmenn kommer fra andre kulturer med et annet syn på oppdragelse, og da er det viktig med mer dialog begge veier.

«Jeg håper mange kommer til valget 11. november. Det er viktig at flere forskjellige lande og kulturer blir representert, så sikrer vi at flere får kjennskap til arbeidet som gjøres og vet hva som skjer i lokal samfunnet vårt,» sier hun.

Hun blir bakket opp av Voksenopplæringens samfunnskontakt, Hilde Mjøs:

«Vi har tre mål at øke valgdeltakelsen til rådet, at flere blir kjent med innvandrerrådet og at nyankomne innvandrere og flyktninger også stiller til valg. Det ble en flott dag og vi gleder oss spesielt over at åtte deltakere visste interesse for å stille til valg.»

Voksenopplæringen avholdt arrangementet på VitenBiten og det var i samarbeid med NAV og innvandrerrådet.

Josef Hæier og Karl Norli, sekretær for rådet, på møtet om valget til innvandrerrådet.
Valget er mandag 11. november.

Josef Hæier har sittet i rådet for Arbeiderpartiet, han fortalte at engasjement i lokalsamfunnet er viktig, men at rådet også er en arena for å bli kjent med det norske samfunn.

«Nordmenn er vant til å engasjere seg, sitte i råd, utvalg og foreninger, og det er det ikke alle innvandre som er. Men det er sånn det gjøres i Norge, og igjennom rådet kan man bli bedre kjent med sitt lokalsamfunn og få et uvurderlig nettverk,» sier han.

For mange er det kanskje også første gang de får lov til å stemme, og derfor er det ennå viktigere å få gode kandidater som har lyst til å jobbe for å skape et enda bedre lokalsamfunn.

Innvandrerrådet har egen Facebook side – hvor man kan følge med i jobben de gjør: https://www.facebook.com/Arendal-Innvandrerr%C3%A5d-211560658937522/

FAKTA

Arendal kommune opprettet i 2006 et innvandrerråd bestående av 7 personer. To personer fra bystyret og 5 med innvandrerbakgrunn.

Innvandrerrådet skal:
• løfte fram innvandrernes perspektiv i samfunnsmessige spørsmål
• gi kommunen råd i saker som angår befolkningen med minoritetsbakgrunn
• være et samarbeidsorgan og bindeledd mellom minoritetsbefolkningen, kommuneadministrasjonen og politikerne
• ha funksjon som brobygger og fremme mangfold og integrering
• selv ta opp saker av prinsipiell viktighet for minoritetsbefolkningen
• gi råd til kommunen gjennom møter, brev, høringer og uttalelser
• ha en aktiv rolle i forhold til å løse konkrete utfordringer som Arendal står overfor, knyttet til innvandrerbefolkningen
• ta initiativ til temamøter mellom innvandrerrådet, bystyret og ungdommens bystyre ved aktuelle saker
• påse at politiske vedtak som angår minoritetsbefolkningen, blir fulgt opp
• være et forum for kompetanse, kunnskap og ressurser på flerkulturelle spørsmål
• invitere til konstruktiv dialog med andre aktuelle samarbeidspartnere, både offentlige og private
• delta i den offentlige debatt gjennom media
• være pådriver for å få innvandrere til å delta aktivt i lokalsamfunnet
• utarbeide årsmelding til bystyre

Valget er mandag 11. november i Arendal kultur- og rådhus fra klokka 18:00-1930.