Satser på heltid

Foto: KS Agenda

Arbeidet med flere heltidsstillinger startet i helse og omsorg, der hvem femte jobbet fulltid, nå arbeider hver tredje fulltid. Men heltidskulturarbeidet er nå også i gang i skole, barnehager og SFO. Målet for Arendal kommune er at 60 prosent skal være heltidsansatte og gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal være 85 prosent i 2022.

– Først og fremst handler det om å øke kvaliteten i de kommunale tjenestene som kommer innbyggerne til gode. Barn, ungeog eldre får færre ansatte å forholde seg til – noe som påvirker tjenesten positivt. Men det handler også om likestilling og et anstendig arbeidsliv der selvfølgelig også kvinner skal ha mulighet til å arbeide i en 100 prosent stilling, få en lønn å leve av og en forutsigbar arbeidstid. Informasjonsflyten går bedre og det er lettere å bygge godt arbeidsmiljø når flere jobber i større eller hele stillinger, sier Ola Sigmundstad, seniorrådgiver i HR stab i Arendal kommune.

– Er dette et unikt prosjekt for Arendal?

Dette er ikke unikt for Arendal. Mange andre kommuner i Norge jobber også med å utvikle heltidskultur. Stort omfang av deltidsstillinger er definert som en av de største utfordringene kommunene har. Det sentrale dokumentet Heltidserklæringen som er undertegnet av KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta er også førende for heltidskulturarbeidet nå og de kommende årene. Både lov og avtaleverk tydeliggjør også at det fortrinnsvis skal ansettes i hele stillinger, sier Sigmundstad.

Skolene skal også med

Ved Nedenes barneskole er nå nesten 70 prosent av de ansatte i heltids stilling. Rektor Olav Vikse ser store fordeler med dette. – Dette er helt topp! Jeg ønsket meg større stillingsprosent, sier fagarbeider ved Nedenes barneskole, Kariann Snøløs i det hun får beskjed av rektor Olav Vikse at hun vil få tilbud om 100 prosent stilling.

Bedre for elevene Snøløs jobber nå ved 1.trinn i 70 prosent stilling og trives godt ved skolen. At det nå prøves ut å få flere inn i heltidsstillinger, synes hun er et veldig godt tiltak. Både for sin egen lommebok og for elevenes del, som ikke trenger å måtte forholde seg til så mange ulike assistenter i løpet av en skoleuke.
– Jeg tror dette øker kvaliteten. Det gir kontinuitet og tilstedeværelse – og det trenger barn mer av. Og jeg tror det er en viktig satsing og bevisstgjøring for å ivareta de vi har ansatt, sier Olav Vikse.

Kariann Snøløs, skal som en av flere i Arendal kommune, opp i stillingsprosent. Det vil gi bedre kvalitet både for den ansatte, skolen og for elevene, mener rektor Olav Vikse.

Hvordan utvikles heltidskultur?
• Ansatte må snakke sammen om sammenhengen mellom stillingsstørrelser og kvalitet på tjenesten.
Ansatte må engasjere seg og være med å tenke og prøve ut nye arbeids tidsordninger som skaper mer heltid.
• Leder, tillitsvalgte og verneombud er viktige aktører i å utvikle heltidskultur på den enkelte arbeidsplass.
• Arbeidsgiver skal som hoved regel utlyse hele stillinger, bare unntaksvis deltids stillinger men da aldri mindre enn 50 prosent.
• Nyutdannede skal tilbys hel stilling.
• Ansatte må være åpne for å arbeide ved ulike avdelinger.
• Flere ansatte må øke andel helgetimer i turnus fra dagens 255 timer til over 300 timer pr. år. Dette kan løses med at ansatte enten jobber flere helger enn 3. hver helg med 7,5 timers vakter, eller færre helger enn i dag, men med lengre vakter.
• Satsene for lørdags- og søndagstillegget har økt.
• Bemanningsenheten, som ble etablert 1.1.19, skal også bidra til heltidskultur.
• Det er utarbeidet vedtatte retningslinjer for heltidskultur i helse og levekår og retnings linjer for heltidskultur i enheter barn, unge og familier er under behandling.

Les mer om heltid i Arendal kommune