Fikk naturvernpris for arbeid i Barbuelva

Fra venstre: Helene Thygesen og Ragnhild Trønnes med beviset på at Arendal har fått prisen for godt naturvernarbeid i 2018.

I midten av oktober 2018 kom det inn en melding til kommunen om at det var funnet store mengder døde fisker i Barbuelva, blant annet mye sjøørett.

Kommunen startet raskt arbeidet med å lokalisere og kartlegge mulige årsaker. Det ble funnet en eldre privat pumpekum som hadde en kloakklekkasje og etter rask respons fra eieren ble lekkasjen utbedret og stoppet. Det ble også funnet en strømførende jordingskabel i elva, og den kan ha vært en medvirkende årsak til fiskedøden. Det ble tatt prøver viste høye verdier av aluminium i elva, noe som også ble funnet på fiskegjellene.

Opprydning i Barbuelva

Barbuelva er en byelv, som samler med seg mye av avrenning fra sentrale bystrøk.

I 2012 ble det gjort en kartlegging av Barbu-og Molandsvassdraget i og den økologiske tilstanden i Barbuelva ble karakterisert som svært dårlig. Det er gjort en del utbedringer i forhold til elva siden 2012, blant annet en sanering av det kommunale ledningsnettet. Dette har vært med på å redusere kloakkutslippene til elva. Slike utslipp har vært et problem spesielt i perioder med mye nedbør hvor store vannmengder skal passere i ledningsnettet.

Vi skal i løpet av 2019 gjennomføre denne kartleggingen på nytt. Kartleggingen starter i mai 2019 og både kjemiske og biologiske parametere skal undersøkes. Kartleggingen vil danne grunnlaget for en ny vurdering for hvilke tiltak som vil være nødvendig videre.

Arbeidet med opprydning i Barbuelva er en viktig grunn til at Arendal kommune fikk Naturvernforbundet i Arendal sin pris for godt naturvernarbeid i 2018.

Avfall kan være en ressurs

Både miljøgifter og tungmetaller påvirker omgivelsene negativt og selv små mengder som lekker ut kan hope seg opp over tid og være en fare for helse og eller miljø. Kloakkutslipp kan påvirke spesielt vannmiljøet negativt, og føre til både helse- og luktplager. Avfall er også den største bidragsytereren til mikroplast, som er et globalt miljøproblem. Men avfall er en viktig ressurs som vi kan benytte oss av, hvis vi leverer den til avfallsmottakene. Det ligger mye ressurser i avfall i form av gjenvinning og gjenbruk, men da er vi avhengige av at avfallet ikke havner i naturen.

Vår jobb er viktig for alle, også kommende generasjoner! Vårt mål er å redusere og stoppe utslipp av helse og miljøskadelige stoffer til miljøet, slik at vi får et renere og sunnere nærmiljø. Et sunnere nærmiljø innebærer også et lite bidrag til et sunnere globalt miljø.

Ragnhild Trønnes, Arendal kommune

Les mer på nettsiden

Forsøpling – slik sier du i fra og her du kan levere søppel