Bedre tjenester skal sikres gjennom lavere sykefravær

Sykefravær er en utfordring som Arendal kommune på likt med andre kommuner nå tar tak i. Hver dag er hver 10. medarbeider syk, og mye av fraværet kunne vært unngått. Derfor er det nødvendig at man setter fokus på dette og jobber sammen om løsningene.

Alle HMS- og kvalitetsutvalg fra enhet institusjon, enhet hjemmebaserte tjenester og barnevernet ble samlet til workshop, hvor det var oppstart av sykefraværsprosjektet NED som KS hjelper kommunen med. Målet er reduksjon av sykefraværet. I dette prosjektet får utvalgene kunnskap og verktøy som de tar med tilbake til arbeidsplassene og skal jobbe mer med, sammen med alle medarbeiderne.

9. april samlet alle HMS- og kvalitetsutvalg fra enhet institusjon, enhet hjemmebaserte tjenester og barnevernet til oppstart av sykefraværsprosjektet NED
som KS bistår kommunene med.

Rådmannen ønsket velkommen til samlingen og påpekte viktigheten av dette arbeidet, og sa:
– Dette handler i mye om å skape et klima på jobben der det er godt å være,  sier Harald Danielsen.

Nå kunnskap rundt sykefraværet gjør at man i dag tar tak i utfordringene på en annen måte, enn det ble gjort tidligere.

– Vi vet nå mer enn før om hva som forårsaker fravær – og hva som bidrar til å øke nærværet.
Dette programmet bygger også på ny kunnskap om hva som er god ledelse i vår sektor; mestringsorientert ledelse, som vi har tro på bidrar til å fremme nærvær og godt arbeidsmiljø, sier Ola Sigmundstad fra HR.
Han tror at det at man nå involvere de ansatte i de enkelte enheter til å bli med å finne løsningene også kan være en nøkkel til suksess. Ledene skal ha mer fokus på mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats.

NED prosjektet ble satt i gang i april og skal jobbes mer med ute på avdelingene i løpet av året.

Minst én av ti arbeidstakere er borte hver dag.

Konsekvensene er kjent …

  • Koster samfunnet 22 mrd. og kommunesektoren 11,5 mrd. årlig
  • Tar for mye av ledernes tid.
  • Bidrar til stressende arbeidsmiljø.
  • Rammer evnen til innovasjon.
  • Det gir dårligere tjenester!