En næringsattraktiv kommune

Agderforskning har på oppdrag fra Arendal kommune nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant alle private bedrifter om hvordan de opplever kommunens næringsvennlighet. Det er mye positivt i svarene, men vi har også fått tilbakemeldinger på utfordringer vi må jobbe med. Flere bedriftsledere mener at politikere og deler av den kommunale forvaltningen har for lite kunnskap om næringslivets behov. Dette har vi tatt tak i, både politisk og administrativt. Undersøkelsen skal gjentas hvert år de neste årene.

I tett dialog med Arendal næringsforening og næringslivet for øvrig ble det i 2016/17 utarbeid en strategisk næringsplan for Arendal kommune som ble vedtatt i bystyret. Planen følges systematisk opp.

Av konkrete satsinger kan nevnes:

  • Nye næringsarealer er ervervet i Agderparken nord (Bråstad) og Agderparken øst (Heftingsdalen, Ulleråsen, Eydehavn)
  • Nye næringsarealer blir tilrettelagt i forbindelse med planlegging og bygging av ny veg til Gullknapp
  • Nye næringsarealer legges til rette mellom Skydebanen og kystveien, kunnskapshavna 3
  • Nye næringsarealer tilrettelegges på Fløyheia
  • Kommunen satser aktivt på å tilrettelegge for økt satsing på maritime næringer i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder, Grid, Niva og fylkeskommunen.
  • Kommunen satser tungt på å tilrettelegge for kompetanseutvikling i privat og offentlig sektor gjennom Eureka kompetanse og Vitensenter Sørlandet i tett samarbeid med Universitetet i Agder.
  • Kommunen har en aktiv strategi for å utnytte mulighetene for vekst i besøks næringene som følge av at Raet nasjonalpark er etablert.
  • Kommunen er opptatt av å øke verdiskapningen knyttet til lokal mat.
  • Kommunen legger vesentlig innsats i å opprettholde og videreutvikle Arendalsuka og TEDx som møteplass for politikk, næring- og organisasjonsliv.

Målet er å gjenskape vekst i sysselsetting og næringsliv i tett samarbeid med nærings-livet selv og alle gode krefter i offentlig sektor.

Skal vi lykkes må alle bidra.


Harald Danielsen – rådmann.