Området er perfekt for nytenkning

SAMARBEIDER: Camilla Nesle Widmer i Arendal Eiendom,Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon, næringssjef i Arendal Kåre Andersen og Rune Hvass ved Arendal Havn er sammen om prosjektet Agderparken Øst. Foto: Mona Hauglid

Et nytt område i Arendal øst er regulert for bedrifter som ønsker å jobbe med resirkulering. Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen, tror området vil gi mange spennende muligheter, og at Agder- parken Øst vil styrke både Agder Renovasjon i Heftingsdalen og Arendal Havn på Eydehavn.

Det er første gang et slikt samarbeid mellom Arendal Eiendom, Næringsavdelingen i kommunen, Arendal Havn og Agder Renovasjon er satt i stand.
– Kommunen er en aktiv tilrettelegger for all nærings­virksomhet. Dette er en attraktiv plass for nyetableringer, med ledige arealer nær transport­ aksene, stort kraftoverskudd og konkurransedyktige vilkår. Agderparken Øst er en synergi mellom næringsområdene Heftingsdalen ved nye E18 og Eydehavn med direkte innseiling fra havet, sier Andersen.

Fremtidens transport
– Havna er viktig for hele næringslivet. Sjøtransporten er den grønneste transportformen, og det er et statlig mål at mer gods skal fra vei til sjø. Havna og industriarealene har generert mange nyetableringer, flere er på gang og havna bidrar til betydelig verdiskapning i regionen. Vi har i dag 120 mål helt ned mot kaien og et potensiale for inntil 200 mål tilknyttet kaifrontene. Dette vil gi regionen en konkurransemessig fordel, bedre logistikkavvikling, gi næringslivet en fordel og spare miljøet, sier havnesjef Rune Hvass og ser ut over området hvor det til nå er 25 faste bedrifter som leier areal.

I løpet av året er det svært mange bedrifter som er innom havneområdet, med prosjekter, spesielle laster, testing og utskipning. Blant annet har betongelementene som benyttes i nye E18 kommet på kjøl via Arendal havn. Havna, som er heleid av Arendal kommune mottar ingen støtte eller overføring fra eier, men driver forretningsmessig. Havna har stor innvirkning på næringslivet i hele regionen.
– Det går 500.000 tonn gods over kai hvert år. Dette tilsvarer 50.000 fulle lastebiler. Mye av dette er tre, tømmer og flis som produseres i våre nabo­ kommuner og skipes til blant annet Tyskland, Danmark og andre land i Europa, poengterer Hvass.

Avhengig av havna
En havn skaper synergieffekt også for andre næringer. Også i våre nabokommuner og inn­ landet. Næringslivet er avhengig av havn og transport. Eksport og import av varer og gods i store mengder skjer mest effektivt og grønt sjøveien.
– Regionen trenger en havn som kan håndtere slike volumer. Men havna er også helt avhengig av ny vei.Vi må sørge for at havna har en trygg, god og effektiv vei­ forbindelse med vårt bakland. Resten av verden når vi enkelt sjøveien fra havna. Østre Agder har få store bedrifter som er avhengig av store volumer. Tømmer og treindustrien er et unntak. Havna har derfor satset
bevisst på å være attraktive for at nye bedrifter ønsker å etablere seg, og har klart dette. Skal den positive trenden fortsette, kreves mer areal, fortsatt utbygging, kostnadskontroll og næringsvennlighet.

Vi må legge til rette for nye bedriftsetableringer, og posi­sjonere oss for ønsket vekst. Sørlandet ligger nærmest verden og det gir oss noen fordeler i den nasjonale konkurransen.Vi må gi næringslivet et fortrinn for å lykkes, sier Hvass. Han synes det er spennende med den planlagte næringsarealene i øst. Agderparken Øst består nå av Agder Renovasjon og Arendal Havn, i tillegg til å ha med Camilla Nesle Widmer i Arendal Eiendom og næringssjef i Arendal, Kåre Andersen med på prosjektet.

Attraktive områder
Området som er regulert til næring på strekningen mellom disse to bedriftene bør være attraktive arealer for bedrifter med kaien på den ene siden og kompetansen på å resirkulere og rense på den andre siden. Og E18 rett ved.
– Agderparken Øst vil gi mange bedrifter et totaltilbud, mener Hvass.

Grønt kompetansesenter
–Vi skal bli et grønt kompetanse­ senter og tilby et pedagogisk undervisningsopplegg hvor vi kan ta i mot skoleklasser, voksenopplæring, bedrifter og fortelle om avfall, marin forsøpling, samt lage et søppel­ museum og formidlingssenter for avfallshistorien. Vi har også gode muligheter for å tenke samarbeid i retning av gjen­ vinning og sirkulærøkonomi. Det er utrolig spennende for oss å få de nye næringsarealene som nabotomter.Vi tenker at vi gjerne tilbyr et samarbeid med andre virksomheter, sier Anita Aanonsen Jernquist, daglig leder i Agder Renovasjon.
I løpet av de 11 årene hun har ledet Agder Renovasjon, har hun fått til mye nytt og bra. Hun slutter aldri å tenke videre. Nettverksamarbeidet i Arendal øst har vært i kontakt med Eyde-klyngen som har sin base i Arendal. Her foregår det mye ny og spennende teknologi som skaper verdier av avfall. Teknologi som kan trekke råstoff ut av både sidestrømmer og avfall, og brukes om igjen av andre i nye produkter eller prosesser. Jernquist er kjemi- ingeniør, og vet at det finnes muligheter.
– Agder Renovasjon har mottak av fritidsbåter, og i dag sendes disse til enten energi- gjenvinning i Kristiansand eller materialgjenvinning i Stavanger. Vi håper på etablering av virksomhet som kan drive med materialgjenvinning av
med nærheten til både havna og E18. I tillegg er det allerede et kompetansemiljø rundt Agder Renovasjon, poengterer hun.
Metaller egner seg godt Christophe Pink, som jobber med sirkulærøkonomi i Eyde-klyngen, mener det finnes muligheter for et godt samarbeidsklima i den planlagte Agderparken Øst som åpner for salg av næringsarealer i 2020.
– Metallet er godt egnet til å resirkuleres. Det finnes metallurgisk kompetanse innad i klyngen.
Og det er mer og mer viktig å resirkulere batteri og elektro- nikk. Spørsmålet er hvordan vi kan lukke dette kretsløpet og skape nye verdier. Men jeg tror det finnes muligheter for nye forretningsmodeller, sier Pinck, som gjerne hjelper til med å skape møteplasser for mennesker som kan tenke nye løsninger sammen, og dra nytte av hverandre på ulike vis.

Området er perfekt for nytenkning. Vi får inn mye råmateriale, og det skjer mye innenfor den type grønn teknologi.

Anita Aanonsen Jernquist, daglig leder i Agder renovasjon

Fakta:

For tiden jobbes det med tre større næringsplaner; Ulleråsen, Heftingsdalen (Agderparken øst) og Agderparken nord. Disse planene gir kommunen attraktive næringsområder innenfor industri-, håndverks- og lagervirksomhet. På Heftingsdalen legges det også opp til næringer innenfor sirkulær økonomi (resirkulering) i samarbeid med Agder Renovasjon. Områdene ligger sentralt plassert langs viktige transportårer.