Blå vekst

NÆRING I HAVET: Næringssjef i Arendal kommune, Kåre Andersen, mener det er viktig med et prosjekt som Blått kompetansesenter, for å sikre at kystnæringen har en fremtid.

Blått kompetansesenter i Sør skal skape en innovativ møteplass for forskere og næringsliv, der målet er å finne ny kunnskap og skape nye, marine arbeidsplasser.

– Agderkysten har et uforløst potensial for marin verdiskapning. Vi har både naturressurser, næringsmiljø og kompetanseinstitusjoner som gjør marin vekst mulig dersom man jobber sammen. Det sier forskningssjef Jan Atle Knutsen ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen.
I januar i år startet forskningsmiljøer, akademia, forvaltning og næringslivet på Agder opp arbeidet med å belyse hvordan Agder kan bli mer offensiv og utnytte de fortrinnene som finnes i landsdelen når det gjelder marin verdiskapning.

Jobber med private

I det nye, blå kompetansesenteret skal forsknings- og undervisningsmiljøene på Sørlandet kobles sammen med forvaltning og næringsliv. Forskerne vil jobbe sammen med private næringsaktører og med kommunene i regionen om å sette konkrete pilotprosjekter ut i live.

Kompetansesenteret vil gi en mulighet til å teste ut nye forretningsområder, salgskanaler, og nye markeder knyttet til hav og kyst. Med Blått kompetansesenter Sør på Flødevigen og en ny akvalab i Lister, håper næringssjefen i Arendal på en forsterket satsing på en marin næringsutvikling langs Agderkysten.

– Vi trenger et sted der vi kan hente ut kunnskap. Jeg håper det nye kompetansesenteret vi gi et forsterket samarbeid og at vi kan få flere forskerstillinger til Havforskningsinstituttet på Flødevigen, sier næringssjef i Arendal kommune, Kåre Andersen.

Tettere bånd

I dag driver Havforskningsinstituttet kystsoneforvaltning. I fremtiden vil de nå også konsentrere seg om å bidra inn i næringslivet. Som ved rekefisker Atle Nilsens ål-prosjekt, som er et samarbeid mellom en fisker og Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet på Flødevigen har Arendals tyngste akademiske miljø. Gjennom Blått kompetansesenter vil det bli et enda tettere bånd til Universitetet i Agder. Det er en klar satsning fra regjeringen på blå vekst, spesielt gjennom FNs bærekraftsmål. Målet er å skape et tettere og bedre samarbeid mellom akademia, forskning og næringsaktører for å kunne bruke forskningen til å bedre næringslivet på Agderkysten. Det kan også være spennende å knytte forskningen opp til nasjonalparken, tror næringssjefen.

Vi må tenke ut over vår egen kommune. Fisken svømmer hvor den vil. Derfor har de 13 kystkommunene i Agder laget et nettverk for å se på mulighetene.


Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune

Innovasjon og vekst

Han mener det er behov for faktiske kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele Agder-kysten. Mulighetskartleggingen er derfor gjort i et samarbeid mellom NIVA (Norsk institutt for vannforskning) og Havforskningsinstituttet.

– Grunnlaget for å kunne realisere dette verdiskapningspotensialet ligger i regionens sterke nærings- og kompetanse miljøer, gode samarbeidsrelasjoner og vår evne til innovasjon og vekst, tror næringssjefen.

Kompetanseutvikling og Skattefunn

Visste du at som bedrift kan du ha mye å hente i å utvikle selskapet ditt?
Skattefunn kan bidra med finansiering og skattelette når du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette og når bedriften din har nytte av resultatet.

I Aust-Agder er det prosjekter innenfor IKT, maritim næring og kraft og energi som har fått mest støtte av Skattefunnmidlene. 169 prosjekter fikk støtte i fjor. 382 millioner kroner var Skattefunns budsjetterte prosjektkostnader for Aust-Agder i 2017.

Les mer her: http://www.skattefunn.no/