Heltidskultur — hvordan snur man en kultur?

Det har i mange år vært fokus på å få flere i omsorgssektoren til å jobbe heltid. Det har dessverre ikke vært nok med bare ord og politiske målsettinger. Derfor setter Arendal kommune alt inn for å skape heltid, først i omsorgssektoren deretter i resten av kommunen.

I dag jobber kun hver femte ansatte heltid i Helse og levekår. Målet er at flertallet, altså minst 50 prosent skal jobbe heltid. Det handler om å skape bedre tjenester for brukene. Vi vil sikre oss at fru Jensen ikke skal treffe 35 forskjellige hjelpepleiere på en uke.

I august ble prosjektet startet. Fem pilotavdelinger i Helse og levekår er valgt ut. De skal finne nye, gode løsninger som så skal spres til de andre avdelinger. Gjennom samlinger, samarbeid og kyndig veiledning fra Kommunenes Sentralforbund, får pilotavdelingene redskapene til å tenke nytt. Vi er alle programmert til å gjøre og jobbe som vi pleier, men det holder ikke hvis vi skal imøtekomme de utfordringer som venter oss i fremtiden.

Resten av de ansatte i Helse og levekår skal bruke de gode verktøyene og ideene når de er på plass, og den synergi håper vi kan få oss i mål og få resten av kommunen med. Men det blir hardt arbeid. Heldigvis er bystyret med, fordi en heltidskultur også kan være med på å løse de store levekårsutfordringer som Arendal har.

Ett av tiltakene Arendal ønsker å forsøke i 2018 er å prøve ut en egen bemanningsenhet som skal serve hele helse og levekår sektoren for å dekke noe av behovet for vikarer. Et annet foreslått tiltak er å etablere et sykehjem i hovedsak basert på heltidsstillinger. I tillegg vil vi prøve ut forskjellige nye utradisjonelle turnuser og arbeidsordninger som vil bidra til heltid. Ikke minst handler prosjektet om å endre en kultur blant ansatte, både hos ledere og medarbeidere. Målet er at fulltidsarbeid skal være hovedregel og deltidsstillinger kun unntaksvis.

Bakgrunnen for å sette i gang prosjektet:

De påpekte at en heltidskultur er avgjørende for å:Høsten 2015 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund sentralt en felleserklæring om å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgsektoren

  • Sikre kvalitet i tjenestene
  • Fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver også i fremtida.
  • Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale.
  • Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø som frigir tid til ledelse.

Forskning (Moland) viser at mer heltid gir gevinster i form av: — Økt kompetanse på avdelingen — Flere kjente på avdelingen — Økt mestringsfølelse — Rettferdig og jevnere fordeling av vakter og arbeidstid

– Bedre kontroll på arbeidstid, fritid og privatøkonomi